Børnefællesskabet dagplejen og Troldhøj

Vi ønsker, at alle børn oplever sig som en værdifuld del af vores fællesskab. 

Sådan samarbejder vi

Alle børn skal have mulighed for at være sammen på kryds og tværs i forskellige børnefællesskaber (B&U politikken).

Vi tror på, at et tidligt og godt samarbejde mellem dagplejen, børnehaven, SFO’en og skolen skaber de bedste forudsætninger for et godt børnefællesskab og en god start for børnene i vores by. Derfor arbejder vi sammen om at skabe de bedste overgange for jeres børn.

Vi vil inddrage jer forældre fra starten og bestræbe os på, at give jer de informationer i har brug for.
Velkommen til dette fællesskab.

Dagplejen i Nr. Felding tilbyder

 • Høj faglighed.
 • Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan.
 • Omsorg og tryghed.
 • Bevidst nærvær.
 • Trygge, hjemlige rammer med få børn.
 • Et læringsmiljø i børneperspektiv.
 • Udviklende fællesskaber.
 • Den samme voksen hver dag.
 • Dagplejere, der alle har førstehjælpskursus.
 • Tværfagligt samarbejde.

I dagplejen arbejder vi ud fra værdierne

 • Nærvær
 • Engagement
 • Mangfoldighed

Vores kerneopgave lyder som følger

At vi sammen med forældrene understøtter alle muligheder for, at børnene mestrer det liv de har.

Hvem er vi?

Vi er en lille gruppe dagplejere. Naturdagplejere, motorikdagplejere og mindfulnessdagplejere. Vi er uddannet DUÅ dagplejere.

Da vi arbejder med små grupper på 4 børn, er der mulighed for fordybelse og for at tilgodese det enkelte barns behov. Vi giver børnene ro til at gro i hjemlige rammer.

Vi er et godt team med et godt samarbejde. Vi bruger vores lokalområde, tager i skoven, på legepladsen og i gymnastiksalen. Vi mødes i legestue én gang om ugen i vinterhalvåret. 

Vi har et godt samarbejde med børnehaven med henblik på børnefællesskaber og den gode overgang.

Find dagplejernes profiler på vores hjemmeside under dagplejerne, Nr. Felding

Nr. Felding Skole og Børnehus tilbyder

 • Høj pædagogisk faglighed.
 • Vi arbejder med de pædagogiske styrkede læreplaner.
 • Tværfagligt samarbejde på tværs af faggrupper til gavn for vores børn.
 • Trygge rammer og et læringsmiljø i børneperspektiv.
 • Vi har en rød tråd i vores pædagogiske grundlag og principper.
 • Vi arbejder ud fra de De Utrolige År, Fri for Mobberi, Zippys venner og PALS.
 • Vi rammesætter vores hverdag i overensstemmelse med Holstebro Kommunes børne- og ungepolitik.
 • Vi vægter natur og udeliv og har De Grønne Spirer flag.
 • Alle faste medarbejder har førstehjælpskursus.
 • Vi vægter forældresamarbejdet højt.

Vi er altid på vej og arbejder målbevist på at skabe

 • Tryghed
 • Udvikling
 • Engagement 

Kerneopgave i Nr. Felding Skole og Børnehus er

Vi skaber rum og mulighed for vores børns personlige, sociale og faglige udvikling.

Børnefællesskaber, overgange og sammenhæng

Dagplejen, børnehaven, SFO’en og skolen arbejder sammen på kryds og tværs. 
Der bliver arrangeret forskellige aktiviteter, hvor børn i forskellige aldre får mulighed for at lære af hinanden.

Børnene i dagplejen mødes med de yngste børn i børnehaven omkring forskellige aktiviteter, for på den måde at skabe et fællesskab imellem børnene, som kan være med til at gøre overgangen fra dagpleje til børnehave endnu mere tryg og forudsigeligt. 
Dagplejebørnene får herved også mulighed for at møde det pædagogiske personale og ledelsen fra børnehaven.

Fra dagpleje til børnehave

Den måned barnet fylder tre år, starter de i børnehaven. Det er jer som forældre, der skal indskrive jeres børn til en børnehaveplads via Holstebro Kommune. I forbindelse med overgangen fra dagpleje til børnehave vil I modtage et velkomstbrev med informationer om børnehaven og en invitation til at komme på besøg sammen med jeres barn.
I tiden op til børnehavestart kommer dagplejen oftere på besøg i børnehaven, så barnet ser børnehaven og møder de nye voksne, der skal være omkring det. I den forbindelse har dagplejeren mulighed for at fortælle lidt om barnet til den pædagog som skal være kontaktpædagog for jeres barn. Dette gøres dog ikke uden, at I har givet mundtlig tilladelse her til. 

Fra børnehave til skole

Fra slut januar samles de børn, som er kommende førskolebørn i en ældste gruppe. Ældste gruppen har besøgsdage, hvor de kommer over på skolen og møder børnehaveklasselæreren og de voksne, som de skal omgås med i skolen og SFO’en.
I forbindelse med overgang fra børnehave til skole i april er det et fælles opstarts møde for alle kommende førskolebørn og forældre. 
Vi ønsker at skabe den bedste start for jer og jeres børn i et trygt læringsmiljø I og jeres barn støttes i at få en meningsfuld oplevelse af en positiv overgang. Vi vægter, at der følger en med fra personalet i førskoleperioden.

Husk at indskrive dit barn til byens børnehave når dit barn starter i dagplejen.