Fællesbestyrelsesmøde november 2020

Referat fra den 19. november 2020 kl. 19.00 – 21.00.
Afbud: Birgitte B, Sarah,
”Brød”: Arne
Ordstyrer: Dorthe
Referent: Karin

Meddelelser / Sager til efterretning

 • Dorthe: Støtteforening oprette og registeret, cvr nr., bestyrelse Tomas, Dorthe og Mads, FB oprettet. Mangler konto og girokort og kontingent.
  Gerne både postkasser og Facebook-reklame.
  200 kr. i kontingent.
  Det er en god ide, at det kører via betalingsservice, det undersøges.
 • Klokken 14.30 i dag modtager ledelsen et brev fra 4 forældre i børnehaven til bestyrelsen og ledelsen. Der bliver bedt om en afklaring af forskellige emner.
  Herunder både spørgsmål og svar fra bestyrelsen:
  • Forældremøde? Det var meget svært at få forældre til at tilmelde sig, der var meget få tilmeldte, derfor blev det aflyst.
  • Overdækningen udenfor? Det har taget meget lang tid at få et prisoverslag samt tegninger fra tømmer, og behandlingstiden er lang. Men vores pedel går i gang med at fjerne og gøre klar på tirsdag i næste uge, og gør det så hurtigt, som vi overhovedet kan, så det hele er klar til håndværkerne. Sagstiden er 10 til 12 uger, men grundet tæt dialog med forvaltningen har vi fået sagen fremskyndet, hvilken betyder at der er givet en byggetilladelse den 19/11. Der er nogle brandmyndighedskrav i forhold til afskærmning som vi skal overholde.
  • At være udenfor? Børnene er meget udenfor, og der er også behov for aktiviteter indenfor? Gerne ind en gang om dagen pga. vejret, og våde børn? For få år siden diskuterede vi i bestyrelse, det at vi var for meget inde, der har derfor været i forbindelse med at vi er en Grønne Spire institution, været et stort ønske om at vi er meget mere ude med hele vores børnegruppe. I forhold til pædagogisk struktur og voksen styret leg, fordybelse og daglige aktiviteter, så er det en stor del af børnenes hverdag både ude og inde, men vi kan bliver bedre til at dokumentere det. I forhold til børnenes påklædning mener bestyrelsen at det er meget individuelt fra barn til barn, og det personalet gerne tage en snak med de enkelte forældre om.
  • Manglende lys på legepladsen? Huller under gynger? Vi vil gerne reparere legepladsen, og der er sat mere lys op, tre spots op ved hovedbygningerne, og der er investeret i pandelamper og lommelygter. Vi kan fint midlerne til diverse reparationer, det tager bare tid at planlægge, og vi har kun vores pedel en begrænset tid.
  • Parkering? Det er en offentlig parkeringsplads, derfor har vi ikke indflydelse på hvem der parkerer hvor, men personalet opfordres til at holde på den anden side af hallen.
  • Info på BørneIntra sammen med info på Facebook? På sidste års forældre møde drøftede man, hvor meget information, man ønskede, og her var den fælles konklusion og generelle holdning, at man ønskede at nedprioriterer den gennerelle information, for at personalet skulle bruge tiden på børnene. Vi vil gerne blive bedre til at ligge flere informationer på BørneIntra, samt lave et opslag på Facebook en gang i ugen. Der er en fast ugeplan, som personalet internt bruger. Det kan vi blive bedre til at melde ud, hvad vi gør både ude og inde via billeddokumentation.
  • Årshulet valgte vi fra for ca. to år tilbage, da det kræver mere pædagogisk forberedelsestid. Men vi kan blive bedre til at dele hvad vi har fokus på i de forskellige måneder.
  • Manglende stuepædagog pga. sygemelding? Dette er en personalesag, og det kan vi ikke fortælle mere om. Men der er sikret en pædagog på hver stue så kerneopgaven og andre opgaver bliver løst i teamet Vibeke som er uddannet pædagog er i børnehaven hver formiddag, så der er en fin dækning af uddannet personale og opgaver. Der er undervejs blevet informeret efter aftale med medarbejderen.

Øvrig snak i bestyrelsen i forhold til henvendelsen:

 • Det handler om kommunikation i forhold til prioriteringer, og i forhold hvad vi gør inden og ude. Ugeplanen kan tages et billede af og ligge ud, men de voksne, der går med ind er også afhængig af hvad børnene er optaget af.
  Der er noget i det både voksne og børn brænder for, det er vigtigt også at huske det impulsive.
 • Stolte over at vi har kunne holde Corona fra døren.
 • Der er tre voksne, der går ind og laver små grupper om formiddagen.
 • Bestyrelsen oplever at det fungere rigtigt godt at være ude, personalet gør det godt.
 • Vigtigt at vi snakker om, hvorfor vi er udenfor.
 • Forståelse for at der er meget stor forskel på, hvad og hvilke værdier man har i forhold til at være meget ude i løbet af dagen.
 • Også stor forskel på hvornår man henter i løbet af dagen.
 • Sidste forældremøde beslutte forældrene at vi ikke skulle bruge mere tid på intra, man ville heller have at tiden gik til børnene. Så det er en prioritering, man tidligere har ønsket som forældregruppe. Vi vil gerne gøre det som bestyrelsen ønsker.
 • Oplevelse af at en pædagog fortæller om alle de pædagogiske og faglige overvejelser, der ligger i at være i uderummet.
 • Børnene bruger pandelamper, bestyrelsen vil være ked af at der kom alt for meget kunstigt lys på legepladsen.
 • Dejligt at man bliver rost for at begynde at bruge byen og omgivelserne mere.
 • Ikke holdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.
 • Næste gang vi har møde skal vi finde ud af hvad vi skal købe til legepladsen.
 • Vi er i fuld gang med at planlægge vores Juletraditioner, der bliver ingen forældredeltagelse til juleklippedagen. Men ellers prøver vi at give den fuld gas med julehyggen.
 • Vi har talt om muligheden for at tænke elevplaner på en anden måde, dette har jeg lige et minipunkt om senere.
 • Jeg er færdige med Mus samtaler med skolens personaler, det har været rigtig gode samtaler, hvor vi er kommet i dybden med mange ting.
 • Vi har samlet op i lærergruppen omkring konsekvenser i skolen efter vores snak i bestyrelsen. Det var både tiltrængt og krav en god snak om hvordan vi også understøtter hinanden i de indimellem svære situationer.
 • Jeg er blevet bedt om at deltage i evalueringsinterview omkring Masterplanen.
  Så det bliver fint at få italesat både positive og negative udfordringer i den sammenhæng, jeg vil prøve i den sammenhæng også at flette ønsket om en vuggestue i vores landsbyordning ind.
 • Vores borgmesterbesøg er indtil videre aflyst, og vi har ikke fået en ny dato.
 • Vi går i gang med at bygge om på toiletterne på mellemtrinnet den 30/11, pigetoilettet først og derefter drengene. Under ombygning bruger man vores handicaptoilet, samt hvad vi ellers har af toiletter.
 • Jeg går i gang med at planlægge det faglig samarbejde med Halgård og Tvis igen, som vi havde sat i kalenderen til lærerne for 7. årgang i maj måned.
  Dette prøver vi igen at sætte i søen til maj 2021.
 • 1/1 2021 skifter vi i kommunen fra Prokap til KMD institution, derfor får vi først det detaljeret budget i februar på dagtilbudsområdet, SFO og børnehave.
 • Udtrædelse af skolebestyrelse skal sende mail til skolechefen.
 • Der udmøntes lidt mere på kompensation af Covid-19, det kommer til at dreje sig om et par 1000 kr. mere på alle budgetter.
 • Budgetforlig:
  • Ingen ændringer på skoleområdet.
  • Rådgivningsområdet får eftergivet 22 mio, samt tilført lidt på driften.
  • Der bliver arbejdet for at, der ikke må være besparelse på normeringer på dagtilbud, der vil arbejdes for at fjerne den 1% besparelse.
  • Fokus på budget overholdelse.
 • Ekstra centrale midler, mindre forbrug i 2019 på skoleområdet.
  • Vi får 32.000 kr. som ekstra tildeling, muligvis først med 2021 budgettet.
  • 900.000 kr. til NBS.
  • Penge til aflyste lejrskoler.
  • Resten fordeles ligeligt.

Børnehaven

Kvalitet samtalen som blev aflyst grundet covid-19, har fået ny dato den 12 januar
13:30 til 15:00.

Vi skulle have modtaget et barn den 1/12, men grundet manglende dagplejeplads i
Nr. Felding har familien sagt ja til en plads i midtbyen og regner med at flytte begge
børn når der kommer en dagplejeplads. Der blev desværre ikke ansat en ny
dagplejer den 1/12 i vores distrikt.
Børnetallet er 34.

Personalet har taget et webinar vedr. Fri For Mobberi konceptet. Formålet, var at få
en viden om hvordan andre praktikker arbejder med konceptet i praksis.
DUÅ uddannelsen. Grundet Covid-19, har vi to i personale gruppen som venter på at
de kan få sidste modul af uddannelsen, vi håber der kommer en ny dato ind i det nye
år.

Forældre tilfredshedsundersøgelsen. Der var 28 besvarelser dvs. 82 procent af
forældrene. Det er vi meget stolte over. Det giver os mulighed for at drøfte hvad vi
skal justerer på i praksis og gøre mere af.

Ændringer i forældre betaling for en børnehaveplads i 2021
Priserne for 2020:

 • Heldagsplads koster 1.782 kr. pr. måned.
 • Deltidsplads med 35 timer pr. uge koster 1.426 kr. pr. måned.
 • Deltidsplads med 30 timer pr. uge koster 1.230 kr. pr. måned (tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov).

Priserne for 2021:

 • Heldagsplads koster 1.715 kr. pr. måned.
 • Deltidsplads med 35 timer pr. uge koster 1.372 kr. pr. måned.
 • Deltidsplads med 30 timer pr. uge koster 1.184 kr. pr. måned (tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov). Her er der særlige krav om komme og gå tider for børnene.

Vi har pt. to børn der har 30 timers plads.

SFO

Vi ønsker forsat at alle vores SFO børn bliver tilbudt det bedste sociale
børnefællesskab hos os. Derfor er forsat vigtigt, at vi har forælderens opbakning i
forhold til ungleder uddannelsen og at børnene støttes i at fastholde deres
foreningsaktiviteter.
Børnetal: Vi har ingen udmeldinger og det er for os et udtryk for en tilfredshed og en
anerkendelse af det arbejde personalet gør.
Ændring i forældrebetaling priserne stiger lidt i 2021, (børnehaveklasse til og med 2.
klasse.)

Priserne for 2020:

 • Morgenplads koster 439 kr. pr. måned.
 • Eftermiddagsplads koster 1.336 kr. pr. måned.
 • Heldagsplads koster 1.775 kr. pr. måned.

Priserne for 2021:

 • Morgenplads koster 445 kr. pr. måned.
 • Eftermiddagsplads koster 1.353 kr. pr. måned.
 • Heldagsplads koster 1.797 kr. pr. måned.

Priserne for børn i 3. klasse til og med 4. klasse.
Priserne for 2020:

 • Morgenplads koster 439 kr. pr. måned.
 • Eftermiddagsplads koster 801 kr. pr. måned.
 • Heldagsplads koster 1.240 kr. pr. måned.

Priserne for 2021:

 • Morgenplads koster 445 kr. pr. måned.
 • Eftermiddagsplads koster 811 kr. pr. måned.
 • Heldagsplads koster 1.256 kr. pr. måned.

Byggetilladelsen er gået i gennem til overdækningen.

Vibeke er kommet tilbage, hun er både i skole og SFO.

SFO

Vi har fået Vibeke tilbage, og det er vi glade for.
Vibeke er den faste som går med til Gymnastik/MGP i vores foreningssport.

Vores program for resten af november og december kan ses på tabulex,vi prøver at lave en kalender, som vil hænge på døren indtil knasten udefra legepladsen.
Vi har drenge i salen mandag, piger i salen onsdag, vi har fredags film, der vil komme juleværksteder, hvor vi laver gaver. Vi har en grøddag på, men har stadig ikke fået tilbudt hjælp fra forældre, men vi håber nogle snart melder sig. Vi har en dag på, hvor vi skal i skoven og hente grønt/mos til juledekorationer, der skal også laves julepynt til købmanden. Vi skal også bage julesmåkager. Bytur for 2. kl.

Klubben

Planen for november og december ligger også på Tabulex, samt har børnene fået en seddel med hjem.
Der skal også klippes julepynt, julebanko, julefilm, julebytur, julebagning, lave julegaver. Samt må de deltage i SFO1 aktiviteter. Der vil fortsat være gamerdag om fredagen og Pokémon-tur.

Foreningssport

Holder pause i december og starter op igen efter jul, hvor man stadig er tilmeldt de hold, man har været på inden jul.
Måske oprettes der et ridehold mere om mandagen, da vi bliver lidt udfordret på heste, når holdet er max fyldt, og hvis en af hestene bliver halte/syge, kan vi have svært ved at gennemføre dette. Men rytter/forældre hører nærmere, når vi ved mere.

 • Vi har lavet julekort, der sendt til tryk, som så kan sælges.
 • Skulle have haft praktikant, men det blev aflyst.
 • Vi lavet julepynt til Købmanden.
 • Forenings sport – multisport, det kører bare så godt. Det er både ude og over i hallen. Ung lederne er på arbejde.
 • Birgitte har været til evaluerings interview omkring Masterplanen.

Sager til behandling

SAGSFREMSTILLING

Hvad ønsker vi for vores forenings-SFO i fremtiden, og hvad kræver det?
Vi har lige nu det mindste antal børn i SFO, det vil stige de næste par år.
Vi har nu uddannet vores egne Ungledere, og det fungere rigtigt godt.
Det er svært, at får børnene til at tilmelde sig aktiviteterne.

Det er så fantastisk, at vores børn kan gå til mange forskellige ting, det er vi så stolte
af. En forældre-udfordring kan være, at børnene allerede er tilmeldt til Spejder,
svømning mm på de samme dage. Er det muligt at planlægge tidligere, så det kan
passes ind. Udfordringerne er at Ung-lederne først uddannes i uge 39, det kan vi
måske godt gøre et par uger tidligere til det kommende år.
Udfordring at det først slutter kl 16.00. Vores ungledere har tidligst fri kl 14.30 og
nogen gange senere fra fx præst.
Udbuddet kan også have indflydelse på målgruppen, måske særligt drengene. Det at
prøve noget, der er lidt anderledes og spændende.
Børnene bliver spurgt til børnemøder, hvad de kan tænke sig.
Antallet af børn spænder ben for mange aktiviteter.
Per kører noget Magic, som er rollespil med kort – ide.

Evt. undersøgelse på hvad forældre ønsker. Hvordan kan det gøres bedre, under de
rammer vi har nu.
Fx frivillige voksentræner. Eller har du noget at bidrage med. Men forsat ung-lederne
der tager uddannelsen, og de skal på banen.
Fokus på nørderi, E-sport, musik, osv.

Det er forsat et tilbud, der trækker tilflyttere til kommende forældre.
Det vil være ærgerligt at stoppe, vi vil gerne forsætte med det.

BILAG
INDSTILLING

Til drøftelse

SAGSFREMSTILLING

Rikke gennemgår undersøgelsen og hovedpointer.
Der er en svarprocent på 82% som er rigtig fint og godt. Den peger på lidt at de vi har
talt om, nemlig at vi skal blive bedre til at dokumenterer det vi gør. De få ting der
peges på, gør vi allerede, men vi får ikke fortalt historierne.
Der er stor tilfredshed med alt det pædagogiske, der hvor vi skal have fokus på at
dokumentere der vi gør i vores aktiviteter. Men det kan være svært at tage billeder
mens man er med børnene.
Vi er meget tilfredse med rapporten, der er meget få procent med fokus på det
”meget utilfredse”. Positiv udvikling på børnene trivsel i mellem.
Rikke er meget stolt af vores personale både i børnehaven og i skolen.
Den drøftes senere med personalet.

Bestyrelsen: den er meget fin, den kan vi godt være bekendt, den giver et reelt
billede med så stor en svarprocent, og det ser godt ud, der er næsten ikke plads til
forbedringer.

NB: Tante Andante kommer i børnehaven.

BILAG

Rikke medbringer information.

INDSTILLING

Til orientering og drøftelse.

(nåede vi ikke)

SAGSFREMSTILLING

Er der noget fællesbestyrelsen undrer sig over? Hvor kan fællesbestyrelsen evt.
støtte op og være synlige? Er der noget, der evt. skal tilføjes?

BILAG

Vedhæftede bilag

INDSTILLING

Til drøftelse og vedtagelse

SAGSFREMSTILLING

Jeg skal lige trykprøve nogle ideer, jeg har sammen med lærergruppen i forhold til
elevplaner til det kommende skoleår.

Vi er ikke tilfredse med den elevplan vi laver lige nu, det tager unødig tid og den kan
ikke bruge til noget. Det er dog stadig et krav at vi laver en elevplan. Men vi har fået
lov til at prøve at præsentere en anden tilgang til Skolechefen til afprøvning i det
kommende skoleår. Her er har lærergruppen talt om muligheden for at gennemfører
to skole-hjemsamtaler i stedet, hvor man i forbindelse med dem sætter og evaluerer
mål for eleven. Rikke og Karin har også taget et samarbejde med Videnscenteret op i
forhold til at bruge Hjernen og Hjertet som elevplan i indskolingen.

Bestyrelsen bakker op om at kigge på både elevplanen og vores måde at arbejde
med skole-hjemsamtalen på. Så det vil vi arbejde videre med.

Overvejelser:
Barnet egen målsætning er vigtig, barnet i centrum, barnet har måske lavet et
forarbejde inden. Gode erfaring fra Tvis skole.
Godt at kigge på selve formen for skole-hjemsamarbejdet.

BILAG
INDSTILLING

Til drøftelse

(nåede vi ikke)

SAGSFREMSTILLING

Vi når muligvis kun den først, men hvis vi har tid, så tager vi to.

BILAG

Begge er vedhæftet.

INDSTILLING

Til drøftelse og vedtagelse

 • De styrkede lærerplaner
 • Fælles aktivitet/ tradition med både bestyrelse og personale planlægges til januar – Emnet vil være samordnet undervisning.
 • Årshjul?
 • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud, og derefter revides sammen.
 • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen?