Fællesbestyrelsesmøde januar 2021

Referat fra den 26. januar 2021 kl. 19-20.30 - virtuelt.
”Brød”: Sørger man selv for ;-) 
Ordstyrer: Dorthe/Karin
Referent: Karin

Meddelelser / Sager til efterretning

 • Ikke noget indkomne, kommer underpunktet med Corona og hjemmeundervisning.
 • Ikke holdt møde siden sidste bestyrelsesmøde?
 • Der er bestilt en lege-/Tarzan-/forhindringsbane for de penge, der blev samlet ind på motionsdagen. Den bliver sat op i foråret.
 • Hej alle, her fra elevrådet, har vi kun en mulighed, og det er jo online undervisning, fra min side vil jeg bare sige at lærerne gør det rigtig godt og får en masse positivitet ind i det, eller så meget man kan. Ellers er det da kedeligt at være hjemme, og vi glæder os til at komme tilbage!
  Fra elevrådet!
 • Vi arbejder alle sammen rigtigt hårdt lige nu for at holde modet oppe, gennemføre god nødundervisning, nødpasning, SFO tilbud og lave god børnehave. Det er svært og kompliceret for alle både børn, elever, lærere, pædagoger og forældre. Vi er alle sammen ved at være lidt hudløse både professionelt og privat. Men vi gør det bedste vi kan.
 • Vi gennemfører lige nu stort set alle vores møder både med forældre og hinanden. Vi mødes primært virtuelt, men har også har møder med forældre fysisk, når vi vurdere at det var vigtigt. Det er vigtigt for mig, at vi ikke går i stå eller skubber alting til forår og sommer, vi skal stadig drive og udvikle skole, SFO og børnehave.
 • Else er som sagt blevet opsagt her per 1. januar 2021. Hun har 6 måneders opsigelse plus tre måneders løn i hendes kontrakt, så det har selvfølgelig store konsekvenser for vores økonomi. Det gennemgår jeg i punktet.
 • Vi er lige nu ved at indkalde til ansættelsessamtaler med en ny pædagog i børnehaven. Vi har fået 54 ansøgninger, så det er vi rigtig tilfredse med. Vi har samtaler torsdag den 21/1 og når vi mødes, forventer vi at have ansat en ny.
 • Jeg starter så småt på fagfordelingen til det kommende skoleår i den kommende måned.
 • Vi flytter skolefesten til en af de sidste uger op til sommerferien. Det er ikke sikkert at den kan gennemføres med den samme forældredeltagelse, men vi forventer at holde en eller anden fest med skuespil og hele baduljen.
 • Vi aflyser temaugen i uge 6, og gennemfører i stedet almindelig skema i den uge. Vi håber at have de yngste i skole mandag i uge 6, og ugen op til vinterferien har vi brug for at samle op på tiden med nødundervisning. Så vi kan starte godt efter ferien.
 • Vi får i næste uge lavet en opgørelse på, hvad de enkelte klasser har tjent på at sælge julekort, så de kan købe/ gøre noget i klassen for de penge. Aktiviteten samme med børnene var god, men kommunikation ud til jer forældre omkring det fra firmaet var ikke tydelig nok. Jeg skulle have skrevet vores eget brev og sendt med, det ville have været bedre.
 • Vi har fået lavet en ny APV, da vi i sommers havde alt for få besvarelser, den druknede lidt i covid spørgeskemaer. Denne er lige drøftet på L-MED, og der laves nu en ny handleplan med udgangspunkt i den, som vi skal. Den ser grundlæggende rigtig fin ud. Besvarelserne ligge primært i ”I høj grad”, ”I meget høj grad” eller i ”Hverken eller” i den rækkefølge.
  I forhold til samarbejdet med nærmeste leder og trivselsspørgsmålene er der en enkelt besvarelse, der går igen på svaret ”Slet ikke”. Dette er vi selvfølgelig bekymrede over/ opmærksomme på, særligt da vi ikke lige kan genkende den enkelte medarbejder i det. Dette er drøftet godt igennem i L-MED.
 • Det går, der er både gode og dårlige dage.
 • Det er svært at have den tætte kontakt til børnene, de kan godt føle sig lidt udstillet over skærmen. Svært at holde kontakten.
 • Man savner at komme ud til børnene, og være på sin arbejdsplads.
 • Oplever stor opbakning fra forældrene i Nr. Felding, det har stor betydning.
 • Vi har gode møder online, både fagligt og kaffemøder, for at holde kontakten.

Børnehave

 • Vi har fået lavet vores overdækning ved troldhytten.
 • Vi har fået lagt stabilgrus og nyt flis under vores gynger, så de ikke står i vand.
 • Der har været et svingende børnetal fra dag til dag. Det pædagogiske personale er i dialog med de familier som holder deres børn hjemme. Der er fokus på at aldersopdele børnene i formiddagstiden med faste voksne.
 • Vores to personaler som startede deres DUÅ kursus er nu færdig uddannet. Vi har skrevet tre nye op til turbo holdet når dette kommer op at stå. Så skulle vi gerne være uddannet alle sammen i 2022.
 • Til stillingen som pædagog i børnehaven modtog vi 54 ansøger og en vi havde 5 til samtale. Lenette fra fællesbestyrelsen deltog i alle samtaler.
 • Børneintra lukker ned og vi overgår til komme/gå systemet i Aula den 1. feb.
 • Vi afholdte virtuelt Kvalitetssamtalen den 12. jan. Tilsyn af dagtilbud er hvert andet år. Det overordnede tema for tilsyns- og kvalitetssamtalen var: Det pædagogiske læringsmiljø ud fra rapporten LLMV fra december 2019. Vi tager den under punktet.
 • Der er skrevet ud omkring ny medarbejder, det glæder vi os til.
 • Der bliver leget i de små aldersopdelte grupper. Det er godt for børnefællesskaber og deres legerelationer.
 • Vi tror at de har legeaftaler i små grupper/klynger i fritiden.

SFO

 • Der er kommet nye beskrivelser vedr. SFO'ens mål og indholdsbeskrivelser på vores hjemmeside.
 • Det pædagogiske personale er på skift sammen om eftermiddagen og deltager i nødpasningsplanen i skoletiden.
 • Der er stor fokus på at lave gode aktiviteter for de børn som benytter vores SFO om eftermiddagen.
 • SFO'en overgår ligeledes til Aula komme/gå systemet fra den 1. feb.
 • Vi er tilbage i SFO/ klubben med nødpasning, vi har daglig ca 15-20 børn om eftermiddagen.
 • Vi prioriterer stadig at være ude, dog har vi stadig dage inde, alt efter vejret.
 • Vi har en del aktivitet omkring bålet, hvor vi varmer kakao, laver snobrød og bålmad.
 • Vi har bagt småkager og spillet banko. Vi håber snart vi er tilbage som normal, så vi kan have en nogenlunde normal hverdag igen.
 • Jeg og unglederne arbejder på kommende foreningsprogram, unglederne har budt ind med forslag og hvilke dage de kan, så håber vi kan gøre resten af den igangværende sæsonen færdig.
 • Vi arbejder i små aldersopdelte grupper
 • Vi er ude og de nyder det.
 • Vi er i skoven en fast dag om ugen.
 • Børnene får skabt nye relationer i de små grupper
 • Vi har haft indvielse af vores overdækning.

Sager til behandling

SAGSFREMSTILLING

Vi tager lige en runde med oplevelser og erfaringer fra tiden her efter jul.

Skolen:

 • Forældre oplever, at nogle af børnene får skældud via Teams. Karin anbefaler, at man tager den direkte kontakt til barnets faglærer/klasselærer, og giver udtryk for ens oplevelse og bekymring. Og kontakten til Karin er altid også åben.
 • Oplever at man har individuelle samtaler fra Tvis, trivselssamtaler med deres lærere. Oplever at der er utrolig stor forskel på hvor meget de er på online. Der er meget stor forskel på, hvilket behov vores forældre har for at børnene er online time for time.
 • Forældre oplever også at det kører godt og man er meget på. Man oplever, at man har en skoledag man følger. Lærerne gør et stort stykke arbejde.
 • Bekymring for hvor meget man er online i 7. klasse.
 • Dobbeltlektioner husk pausen.
 • Oplever at der er planlagt ting oveni hinanden.
 • Timerne der bliver startet for tidligt.
 • Forskel på hvor meget lærerne er på.
 • Lærerne vil rigtig gerne have feedback på dagligdagen både det praktiske og indholdsmæssige.
 • Det er rigtigt hårdt som forældre, vi får hjælp, men det er svært. Der er nok at lave til at fylde dagen ud.
 • Det kan være grænseoverskridende at være på teams og sige noget som barn.
 • Stort fokus på at få børn i skole, der ikke trives. Alle børn uanset alder har ret til nødpasning under begrebet ”Sårbare børn”, det kan være både af hensyn til barnets trivsel og faglighed. Vi er i tæt kontakt til flere forældre og familier, hvor vi sammen med forældrene vurdere om barnet skal i skole.
 • Vi har mange børn i nødpasning i forhold til vores skolestørrelse, og vi har fået flere uge for uge.

Børnehaven:

 • Børnehaven har været god til at stå til rådighed, vi er der når i har brug for det.
 • Hverdagen udenfor og i de små grupper fungerer rigtigt godt.
 • Lækkert at overdækningen er kommet så hurtigt på plads. Det fungerer godt.
 • Vi har kontakt til de børn der ikke møder i børnehave, og vi forslår dem at komme bare et par timer. Så de fastholder kontakten til deres kammerater.

BILAG
INDSTILLING

Til drøftelse

SAGSFREMSTILLING

Vi afholdte virtuelt kvalitetssamtalen den 12. jan. Tilsyn af dagtilbud er hvert andet år. Det overordnede tema for tilsyns- og kvalitetssamtalen var: Det pædagogiske læringsmiljø ud fra rapporten LLMV fra december 2019.

Datagrundlaget fra samtalen var:

 • Forberedelses- og dialogskemaet
 • Det pædagogiske grundlag (Den pædagogiske læreplan)
 • Lege- og læringsmiljøvurderingen (LLMV)
 • Observationer fra det uanmeldte tilsynsbesøg 

Når forvaltningen ser på tværs af LLMV, dialogskema, læreplanen og observationer fra det uanmeldte tilsyn, så tegner der sig et billede af en børnehave hvor det er lykkes at etablere et læringsmiljø der både fysisk, psykisk og æstetisk tilgodeser børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse hele dagen. Data peger på, at der er fokus på det gode voksen/barn samspil og relation. Det noteres f.eks. i det uanmeldte tilsyn, at børnene møder lydhøre, imødekommende og engagerede voksne, der ser ud til at opfatte forskelligheder som en ressource.

Nedstående er hvad vi ønsker at sætte fokus på indtil næste kvalitetssamtale.

(målsætninger)

 • Vi ønsker, at blive skarpere på at læse hvert enkeltes børneprofil.
 • Vi ønsker, at blive bedre strategisk til at se på data i forhold til de seks temaer under Alsidig Udvikling for at kunne understøtte vores pædagogiske arbejde i vores tre alderssvarende børnegrupper.
 • Vi ønsker, at have opnået at styrke vores teamsamarbejdet så vi fælles kan støtte personale og børnefællesskabet. 

Hvilke tegn skal vi se, når vores målsætning er opfyldt, og hvilke data bruger vi til at følge op på dette?

 • At børnegrupperne har udviklet et tættere børnefællesskab og fået jævnaldrende legekammerater.
 • At forældre har fået skabt et større kendskab til hinanden igennem børnenes private legeaftaler.
 • Vi ønsker at kunne se børneprofilerne rykke sig hos hvert enkelte barn på de seks temaer i alsidig udvikling og i de seks læreplanstemaer.  

Birgitte giver udtryk for at rapporten viser det nærvær, som vi også gerne vil have fokus på. Det var et godt møde, og det fungerer godt virtuelt og var godt at komme videre med kvalitetsrapporten.

Vi mangler stadig en kontakt med dagstilbudsdelen og chefniveauet. Det tænker vi stadig kan gøres bedre.

Den stemmer fint overens med det konsulenter har set. Så en fin og god fornemmelse af både møde og uanmeldt besøg. Stor tilfredshed blandt både medarbejdere og forældre.

BILAG

Rapporten fra ordinært tilsyn er tilsendt.

INDSTILLING

Til gennemgang og drøftelse

SAGSFREMSTILLING

Helt kort skal vi forsætte med Photo Care til det kommende skoleår?

Tilbagemeldinger og erfaringer:

 • Nogle synes ikke billederne var gode, de fleste var tilfredse.
 • Mulighed for at støtte den lokale fotograf?
 • Stor tilfredshed med Photo Care.
 • Nemt som forældre at få om fotograferet.
 • Man kan få lavet søskendefoto

Overvejelser om det stadig er et ønske at få lavet skolefoto?

 • Vigtigt med klassefotografiet
 • Gerne skolefoto, men der er ikke behov for ret mange kopier, kan man få en mindre pakke?

BILAG
INDSTILLING

Til drøftelse og beslutning

SAGSFREMSTILLING

Skole: 173.794
SFO: 149.118
Børnehave: -33.637

Der er søgt og bevilliget et mindre forbrug på både skole og SFO, da begge overskud overstiger de 2,5 procent vi har lov til at overfører til næste budgetår.

Forklaring på de store overskud og på det langt bedre resultat i børnehaven ligger i følgende:

 • Covid-19 midler, vi ikke skulle forvente at få.
 • Solidarisk driftssikring er ikke brug i landbyordningernes fælleskab, og derfor kommer de ligeligt ud til de 8 LBO'er.
 • Ekstra elevtildeling på skoleområdet.

Forventet regnskab 2021

Skole:
Yderligere overskud, pengene skal bruges på interaktive tavler, klassemøbler, evt. lidt ekstra personaletimer

SFO:
Stor usikkerhed pga. ny system til VIP afregning, dette er først kørt fuldt ind i februar/marts.

Børnehave:
Samme omkring VIP afregningen, men her kommer vi til at lave et markant underskud pga. afskedigelsen. Den koster rundt regnet en årsløn, som vi få lidt dagspengerefusioner på, og forhåbentlig lidt refusioner fra driftssikringspuljen, og disse både udgifter og indtægter er medregnet i budgettet. Vi har alligevel valgt at ansætte en pædagog i stedet for den afskedigede medarbejder, da vi har masser af børn.

BILAG
INDSTILLING

Til orientering

 • De styrkede lærerplaner
 • Fælles aktivitet/ tradition med både bestyrelse og personale planlægges til marts – Emnet vil være samordnet undervisning.
 • Årshjul?
 • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud, og derefter revides sammen.
 • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen?