Fællesbestyrelsesmøde marts 2021

Referat fra den 2. marts 2021 kl. 19-20.30 - virtuelt.
Afbud: Dorthe.
”Brød”: Sørger man selv for ;-) 
Ordstyrer: Mads
Referent: Karin

Meddelelser / Sager til efterretning

 • Forslag fra Else om at holde et virtuelt elevrådsmøde.
 • Rikke fortæller at elever spørger ind til hvornår det legetårn der er købt kommer op. Rikke, Michael og Karin har aftalt møde om et par uger, hvor der skal kigges på placering, opsætning og tilladelser.
 • Vi afventer spændt pressemødet onsdag aften, og håber på om ikke andet, så en plan for hvornår vores børn må komme tilbage i skole.
 • Kommer de ikke tilbage i skole per 1. marts, så begynder vi at tage børn i skole med særligt stort behov. Vi har nu taget 11 børn i skole fra 5. og 6. klasse i samarbejde med deres forældre.
 • Vi afventer også en beskrivelse af, hvad det betyder, at vi må tage børn ind i mindre grupper og trivselssamtaler mm.
 • Vores Trivselslærere Birgitte har allerede et tilbud ude til forældre omkring trivselssamtaler, hvis man for barn eller forældre har behov. Der ligger en åben indbydelse på AULA.
 • Vi er kommet rigtigt langt med et nyt setup for både elevplaner og skolehjemsamtaler næste år, det håber jeg at kunne præsentere for jer næste gang.
 • Vi har bestilt en lille ”reklamefilm” fra et lokalt firma, da det aldrig rigtig blev godt det vi selv kunne lave, og det var alt for tidskrævende, når man også skal passe en skole, SFO og børnehave. Så det er vi i gang med at samle billeder og tekst sammen til.
 • Jeg er her per 1. februar 2021 valgt ind som formand for skolelederforeningen i Holstebro kredsen. Det betyder en anelse mere mødeaktivitet for mig, men har ellers ikke nogen indflydelse på min opgave i Nr. Felding skole og børnehus.
 • Nødundervisning 11 elever fra 5. til 6. klasse møder nu fysisk ind.
 • Svært både at have børn fysisk og virtuelt samtidigt. Men vi synes vi har lavet en god plan for det.
 • Det har været rigtigt godt at komme på arbejde igen, rigtig god stemning på skolen i dagligdagen, vi har som personale savnet hinanden meget.
 • Rigtigt dejligt at se børnene igen, nu skal vi bare have de sidste med.

Børnehaven

Vi er gået i gang med data arbejde og Garuda-profiler, som vi har lagt op til som fokusområder i kvalitetssamtale 2021.
Vi forsætter med at arbejde med alderssvarende grupper hvor vi har flest børn, så vi forsat lever op til de anbefalinger der er.

Fliserne under overdækningen bliver lavet i næste uge, og der kommer mere sand i sandkassen.

Ældste gruppen

Det går godt med gruppen og Vibeke som har taget over på opgaven efter Birgitte. Alt efter regeringens udspil ser vi om vi kan afholde møde med alle forældre som vi plejer, inden førskole starter den 1. maj. Else S (fra SFO’en) starter i ældres gruppen hver tirsdag den. 6. april i tidsrummet 9:00-12:00, Else skulle have startet 1. februar, men vi har i ledelsen besluttet at vi har brug for ekstra hænder på skoleområdet grundet Covid-19.

Fælles ferie pasning intern i Børnehaven, uge 7

Mange af de tilmeldte børn i SFO’en meldte fra i ugens løb. Det er desværre det vi oplever mange steder inden for SFO-verdenen og vi forstår godt forældrene. Men ledelsesmæssigt er det svært, at lave en vagtplan som ikke kommer til at lave et overforbrug af vores pædagogiske ressourcer som kunne bruges smartere når vores børn er her i hverdagen.

AULA på dagtilbudsområde

Vi er kommet godt i gang og alle forældre er gode til at skrive og spørger hvis der er noget der bøvler. Personalet er blevet glad for systemet hurtigere end vi regnede med.

Børnetallet

Børnehavens tal er stabil og stigende, som nævnt før. I SFO’en har vi to udmeldelser og en indmeldelse her i feb.

Personale generelt

Vi har i børnehaven sagt velkommen til Maria i uge 8.
Gruppemæssigt har vi valgt følgende fordeling på stuerne: 
Sommerfuglene: Birgitte, Jakob og Vibeke. 
Tusindbenene: Mie, Maria og Anne
Fordelingen i aldres svarende grupper: Yngste: Mie og Maria. Mellem: Birgitte og Anne. Ældste: Vibeke og Jakob (Else om tirsdagen til april).

Fælles for alle pædagogisk personale grundkursus i Fri for Mobberi. Så er den røde tråd mere tydligt i forhold til pædagogikken.

 • I børnehaven har vi sagt velkommen til en ny kollega - Maria - fra uge 8.
 • Vi er ved at være fuldtallige med børn igen - også fra uge 8. Det er dejligt at have stort set alle børn tilbage i børnehaven igen. Det nyder vi og vi kan også se, at børnene nyder det.
 • Vi vil fortsat være meget ude og have mange udeaktiviteter, men vi arbejder også videre i vores aldersopdelte grupper, hvor der er forskellige fokuspunkter.
 • Vi har haft fastelavn i børnehaven. En rigtig hyggelig dag, selv om alt ikke var som det plejer.
 • I uge 7 havde vi fællespasning sammen med SFO'en. Der kom ikke så mange børn som der var tilmeldt. Det gav tid til, at få lavet nogle af de praktiske opgaver som det kan være svært at finde tid til i hverdagen. Alt lige fra oprydning til pædagogisk forberedelse hvor der er to der samarbejder omkring en opgave.
 • Vi er oppe at have 38 børn ud af 39 børn tilbage i hverdagen.
 • Vi er nu 6 personaler plus Grethe i hverdagen.
 • Fastelavn var så fedt, fordi vi brugte hele skoledagen på det, lærerne synes også at det var dejligt at være med til. Der var tid til at gøre det godt, og tid til at være med børnene for SFO-personalet. Så det har man fået ok til at gøre igen næste år.
 • Vi arbejder med komme/gå i Aula.
 • Man har prøvet at oprette en ugeplan i Meebook, det ser ud til at fungere godt, der går besked ud, når den er helt på plads. Så man kan følge med i hvilke aktiviteter vi har.
 • SFO'en er nu meldt til Grønne Spire, det er Mie der er tovholder på den.

Sager til behandling

SAGSFREMSTILLING

Man har tidligere arbejdet med årshjul til skolebestyrelsen, men den var meget detaljeret år til år, og den bliver derfor svær at følge. Der er her et udkast til et generel årshjul, man kunne arbejde ud fra.

Årshjulet gennemgås og der er positive tilbagemeldinger på den. Godt at der ikke er for meget på, den kan nu fungere som et arbejdsredskab for bestyrelsen og ledelsen.

Vi taler om udfordringerne ved ønsker om forældremøder i børnehaven, men at der ofte ikke er tilmeldinger nok, når det så planlægges.

Vi vil i det kommende år planlægge et fælles arrangement for hele landbyordningens forældre i maj måned.
I august/september holder vi fast i skolens/klasserne forældremøder og i oktober holdes et forældremøde for børnehavens forældre.

Ovenstående skrives ind i årshjulet, så bestyrelsen i god tid kan planlægge indhold til de to arrangementer og får gjort lidt reklame for det.

Årshjul sendes ud med referatet.

BILAG
INDSTILLING

Til drøftelse og vedtagelse

SAGSFREMSTILLING

Hvad skal på hjemmesiden/AULA i forhold til principper, politikker og vejledninger. Særligt i børnehaven findes der utrolig mange.

Vi har en drøftelse af generelle retningslinjer for hvad der skal på hjemmesiden og på Aula, samt en gennemgang af diverse politikker og retningslinjer, hvor Rikke og Karin har fået feedback på bestyrelsen holdning til placering af dem.

Retningslinjer:
Hjemmesiden – Her placeres de lovgivningsmæssige politikker og beredskabsplaner, samt de retningslinjer og politikker som kan være til gavn for fremtidige forældre at læse.
Aula – Her placeres de politikker og vejledninger, der er relevante for landsbyordningens nuværende forældre.

Punkt til et kommende møde: At drøfte hvad der lige præcis gør Nr. Felding skole og børnehus til noget særligt, hvad kan vi, som ingen andre kan, og hvordan tydeliggør vi det på hjemmesiden mm.

BILAG
INDSTILLING

Til gennemgang og drøftelse

SAGSFREMSTILLING

Rikke fremlægger. Der var ingen kommentarer. Den kommer på hjemmesiden.

BILAG

Vedhæftet

INDSTILLING

Til drøftelse

SAGSFREMSTILLING

Vi har skulle lave en evaluering af arbejdet med de pædagogisk styrkede lærerplaner, den er vedhæftet som bilag. Input til denne?
Det er et rigtigt godt stykke arbejde, spændende at dele af den også bruger billedmateriale som data i evalueringen.
Politisk er der fokus på i hvor høj grad lærerplanerne skal fylde i SFO sammenhæng.
Den kommer ud på hjemmesiden.

BILAG

Vedhæftet

INDSTILLING

Til drøftelse

Julie fra elevrådet:

 • Vi glæder os til at komme i skole igen.
 • Det var rigtigt svært til at starte med, men vi og lærerne er blevet ret gode til det.

Spørgsmål til pladsmangel hos dagplejerne og muligheden for vuggestue.

 • Mads har fået opringninger fra Dagbladet, man vil gerne spille de forskellige distrikter ud mod hinanden. Det kommer han fint udenom.
 • Byråd/ Børne- og Familieudvalget har vuggestuer på som punkt og emne.
 • Der er en mødregruppe der giver lyd, da de ikke kan få pladser i Nr. Felding.
 • Borgerforeningen er i gang med noget? Mads tager kontakt til Leif.
 • Mulighed for at kontakte enkelte politikkere og få dem til at gå ind i sagen. Bibbi Mundbjerg er en mulighed.
 • Vigtigt at møde vores Dagplejere rigtigt. Vi synes, de gør et super godt stykke arbejde, der er bare alt for få af dem.
 • De styrkede lærerplaner
 • Fælles aktivitet/ tradition med både bestyrelse og personale planlægges til marts – Emnet vil være samordnet undervisning.
 • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud, og derefter revides sammen.
 • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen?
 • At drøfte hvad der lige præcis gør Nr. Felding skole og børnehus til noget særligt, hvad kan vi, som ingen andre kan, og hvordan tydeliggør vi det på hjemmesiden mm.