Fællesbestyrelsesmøde september 2020

Referat fra en 1. september 2020 kl 19.00 – 21.00.
Afbud: Mads, Birgitte B, Arne, Sarah
Ordstyrer: Dorthe
Referent: Karin

Meddelelser / Sager til efterretning

 • Brev sendt afsted til Børne- og Familieudvalget omkring vuggestue og der er kommet svar på at det præsenteres til budgetseminar og på udvalgsmøde.
  Lenette har også talt med Betina, dagplejemor, og hun er positiv omkring samarbejdet.
 • Rikke informere, at hvis man vælger at tage til Herning kommune, så kan man komme tilbage til Holstebro kommune når man er 2,9 år. Det er positivt. Rikke undersøger lige hvad taksten så er.
 • Spørgsmål til Club Inn og den nye medarbejder, man er som forældre bekymret.
 • Elevrådet vil gerne have gennemført trøjesalg igen.
 • Elevrådsfest til februar
 • Bolde til klasserne, fx tennisbolde
 • Flere ting udeområderne og frikvarter, tales med Else og legepatruljen om det.
 • Ønsker om mikroovnene tages i brug igen. Kommentarer: kunne det være de ældste klasser kun? Dette kan tages op i bestyrelse igen.
 • Ønsker om elkedel.
 • Skolen har 117 indmeldte børn i dette skoleår. Vi har reelt 116, da der var en enkelt elev, der ikke bar blevet trukket til friskolen, så den får vi penge for i år.
 • Vi har fået startet fint op med skolen igen, og har lavet nogle daglige rutiner, der kan holde hele året, og ikke er til gene for hverken fagligheden eller børns trivsel, men som understøtter så lav en smittespredning så muligt.
 • Budgettet ser godt og stabilt ud hele vejen rundt. Men der er rigtig mange små og store udgifter her i efteråret, som vi i løbet af september får dannet os et overblik over inden vi begynder at drømme om investeringer. Dette gennemgås mere detaljeret senere på året, når vi også kan begynde at kigge ind i 2021.
 • Budget forsat; Vi har i fået en mindre regulering på -22.000 kr. skole, -7000 kr. børnehaven og -5000 kr. SFO pga. en ekstra rammereduktion i år (2020).
  Denne er gældende for hele samfundet pga. af pris og løn fremskrivningerne (p/l) og finder sted hvert år, men i så lille grad at den ikke på virker os. Der vil dog være enkelte år, hvor p/l-skønnet udvikler sig betydeligt anderledes end forventet. De år vil KL og Regeringen typisk aftale en regulering af indeværende års p/l, samtidig med de forhandler næste års økonomiaftale.
  Dette skete i juni i 2020, hvor regeringen og KL blev enige om at regulere indeværende års p/l-skøn (2020). Dette sker fordi at den økonomiske udviklingen i samfundet i 2020, er væsentligt ændret set i forhold til den forventning der blev fastsat med sidste års økonomiaftale. Dette skyldes selvfølgelig Covid og de økonomiske effekter dette har haft på samfundet. Så på samme måde som de offentlige p/l-skøn stiger, når den økonomiske vækst stiger, så falder p/l-skønnet tilsvarende, når den økonomiske vækst falder.
 • Jeg arbejder meget i at få styr på både Minimumsnormeringer og Løft af folkeskolen midler, det er med tungen lige i munden.
 • Vi har forsat ingen afklaring fået på midlerne til vores ”corona” udgifter.
 • Det er nu er det et politisk ønske, at man er åben omkring henvendelser.
  Derfor vil man fremover sætte breve til Børne- og Familieudvalget på den åbne dagsorden, så alle kan læse henvendelserne inklusiv Dagbladet. (Det bedes I være opmærksomme på i jeres rådgivning af bestyrelserne, hvis de drøfter en politisk henvendelse. Hvis bestyrelsen i deres henvendelse angiver konkrete fakta, vil vi i sagsfremstillingen notere det forvaltningsmæssige syn på disse.)
 • Ifølge de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen skal elever over 12 år, der er kørselsberettiget have udleveret mundbind vederlagsfrit fra kommunen. Det samme er gældende, hvis transporten i kollektiv transport er en del af undervisningen. Vi har dem i det centrale lager af værnemidler. Vi er i gang med at overveje, hvordan vi praktisk kan gøre det. Men så længe forældre selv sørger for det, får de lov til det, det er langt mere hensigtsmæssigt.
 • Vi arbejde med planlægning af temaugen. Her deler vi skolen i Indskoling og mellemtrin, så eleverne ikke bliver blandet alt for meget.
 • Den 4/9 holder vi pædagogisk eftermiddag/aften med fokus på tværfaglighed for personalet.
 • Der er blevet afholdt en masse rigtig gode forældremøder med rigtig god opbakning hele vejen rundt.
 • US er tilbage fuldtid igen.
 • Vi skal lige tage stilling til hvordan og hvornår med forældremøde i børnehaven? Indhold kunne være kostpolitik? Et oplæg fra nogen omkring børn og kost, en inspirationsaften? Man kunne inviterer sundhedsplejen. Vi skal have et forældremøde. En fra bestyrelsen deltager og fortæller om bestyrelsesarbejdet. Det fungere rigtigt godt at der var små diskussioner ved bordene.
  Rikke finder et tidspunkt for forældremødet og Rikke og Karin prøve at finde en oplægsholder, evt. sundhedsplejersken.
 • Vi skal have tilsyn i børnehaven den 29. september kl 13.00, her skal der deltage en forældrevalgt fra bestyrelsen og en medarbejder. Der tages afsæt i data tilbage fra sidste år, derfor vil det være hensigtsmæssigt, at det er en forælder, der har lidt bagudrettet kendskab til børnehaven? I kan alle orienterer jer i denne.
  Rikke spørger Arne, om han kan deltage til tilsynet.

  Tilsynsrapport – Se bilag

Nyt vedr. legeplads procesplanen – Se bilag.

 • Børnehavens legeplads procesplan er ikke nedskrevet, da målet har været ny cykelbane og reparation af legetårn. Arbejdsdag den 4.-5. september.
 • I børnehaven har der været et kort møde den 19 aug. med de forældre der vil hjælpe med at få etableret en cykelbane og frugt/bær område, ud mod fodboldbanerne.
 • I SFO: Vi får som det første et kolbøttestativ og får delt skolegården op, så vi ikke har køretøjer i den en ende af skolegården. På skolen hænger det tidligere elevråds og SFO personalets, ønsker og ideer til hvordan vores udemiljø kan se ud. For at få penge til nogle af ønskerne, vil det nye elevråd sælge trøjer med vores fælles logo.

Nyt fra SFO

Personalet:

 • Vi har budt Nikolaj velkommen som fast ansat i vores team.
 • Vi siger farvel til Niels den 21 august og velkommen tilbage til Anne Mie som har afsluttet sin uddannelse som PA. Vi siger også farvel til Tobias den 31 august, og finder en vikar fra september til oktober, hvor Vibeke igen vender tilbage efter orlov.

Den primære sammensætning af teams og kontakt personale er følgende i hver afdeling:

 • SFO1: Else og vikar/Vibeke
 • Klubben: Nikolaj og Mie.
 • Vi vil forsat have masser af aktiviteter på tværs af SFO1 og Klubben.

Forenings-SFO aktiviteter.

 • Else, Nikolaj og Rikke har sammen med Carl taget DGI træner kursus, så vi kan fastholde vores forenings-SFO koncept. Vi er forsat den eneste forenings-SFO, i Holstebro Kommune. Else er tovholder for vores ungleder.

Aktiviteter:

 • Vi vil forsat have fokus på, en masse gode fritids tilbud for vores SFO børn og sammen med børnene hører deres ideer til hvad der vil være fedt af forenings aktiviteter til efteråret.
 • Vi har i den forbindelse et stort ønske om at forældrene bakker op i forhold til forenings aktiviteter så vores ung leder kan gennemfører deres uddannelse.

Målsætningen i år:

 • At alle vores 0.-4. klasses elever på Nr. Felding Skole og Børnehus bliver i vores eftermiddagstilbud efter skole muligt til kl 15:00, da vi på den måde kan lave bedre aktiviteter.

Børnetal:

 • Pt. har vi 58 tilmeldte børn i vores SFO, ud af de 62 børn, som der er på skolen fra 0.-4. klasse.

Børnehaven

 • Vi er forsat meget ude det meste af vores åbningstid, efter sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi oplever at børnene trives i vores ”nye” hverdag. Vi har fokus på vores læringsmiljøer og dele børnene op i små grupper i hverdagen.
  Den styrkede pædagogiske læreplan:
 • Personalet er nået i mål med beskrivelserne af vores pædagogiske grundlag i disse er vist til den tidligere fællesbestyrelse. Men da vi er en ny fælles bestyrelse, kommer her kort opsummering hvad de centrale beskrivelse er:
 • Vores fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer, eksempelvis leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Dette grundlag udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud
 • Etableringen af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, for eksempel i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg
 • Beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
 • At den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhængen til børnehaveklassen og samarbejdet med det omkringliggende samfund
 • Etableringen af en evalueringskultur i dagtilbud.
 • Tilsyn den 29. september: overordnet tema for tilsynet: det pædagogiske læringsmiljø
 • Formålet med tilsynet er at sikre lovgivningen på dagtilbudsområdet og de rammer og eventuelle prioriterede indsatser som Byrådet har fastsat overholdes. Ifølge Dagtilbudslovens §7-9 skal alle dagtilbud arbejde med at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • Derfor sætter tilsynet fokus på det pædagogiske læringsmiljø så som:
  • Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø.
  • Børnefællesskaber – Er der en balance mellem individ og fællesskab
  • Understøttelse af børnenes leg og læreprocesser
  • Understøttelse af børn i udsatte positioner, i at børnene bliver en del af fællesskabet
 • Tilsynet fungere som et middel til dialog mellem dagtilbudsområdet og dagtilbuddets bestyrelse, ansatte og ledelse, om den pædagogiske praksis.
  Tilsynet er med til at understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet på dagtilbudsområdet.
 • Der vil ligeledes blive fortaget et uanmeldt tilsynsbesøg som fortages af en pædagogisk konsulent, som kommer på besøg i institutionen, og laver observationer af den pædagogiske praksis og læringsmiljøet. Observationerne bliver skrevet ind i et observationsskema og udvalgte temaer drøftes til tilsyns- og kvalitetssamtalen.

Børnetallet

 • Pt. 33 børn, 34 til oktober og 35 til december.
 • Malak er vikar, hun er rigtig god.
 • Prøvegange i forenings-SFO i uge 38 og 39, derefter starter vi op.
 • Vi kan umildbart ikke tage på bytur, da vi ikke kan bestille gruppebilletter.
 • BMGP aflyst, så vi laver vores egen.
 • I næste uge laver vi mad igen. Der bliver en lille forældrebetaling.
 • Anne er vikar, hun er også god.
 • Else skal på gigtophold i hele oktober, her vil Anne og Malak være vikar.
 • Vi har i dag haft uanmeldt tilsyn. Det gik rigtigt fint.

Sager til behandling

Se høringssvar i bilag.

Vi gennemgår ultra kort det fælles pædagogiske fundament, vores vision og hvad vi sætter lys på i skoleåret 2020-21.

Nr. Felding Skole og Børnehus 2020-21

Vi sætter lys på visionen
Kobling mellem PALS og DUÅ
B&U politik - udviklende fællesskaber og børnefællesskaber på tværs af alder
Tværfagligt samarbejde

Skole:

 • PALS - vi får øvet årsplanen i alle klasser
 • Bevægelse i undervisningen - Brain Breaks og udeundervisning
 • Vidensdeling - særligt på fagteams

SFO:

 • PALS - brug af PALS tavler
 • Grønne Spirer
 • Fast model og handleplaner

Troldhøj:

 • DUÅ
 • De styrkede lærerplaner i praksis
 • Fri for Mobberi
 • Samarbejde med dagplejerne

SAGSFREMSTILLING

Rikke og Karin fremlægger

INDSTILLING

Til orientering

– et ønske fra forældre i børnehaven at vi gennemgik.
Herunder også snak om Madordning i børnehaven, Rikke præsenterer.

SAGSFREMSTILLING

Et ønske fra forældre i børnehaven om at kigge vores kostpolitik igennem. I den sammenhæng kan vi overveje om vi skal have skrevet en eller vi skal fastholde at have en på begge adresser.

Noter fra snakken:
Rikke fremlægger børnehavens kostpolitik. Den er ikke alt for detaljeret.
Lenette har fremlægger spørgsmålene omkring det der tilbydes børnene, fx is, popcorn, fødselsdage, pandekage.
Der kan ligge forklaringer, i at pandekager altid laves med groft mel, at is har været en del af en varm hverdag i børnehaven.
Vi har en snak om, hvilken kultur vi skaber ved at servere is, hvad betyder det, at få is når det er meget varm kontra fx frugt.
Vi har i corona-tiden ikke måtte skære frugt, og vi er bekymret for, at det kommer vi aldrig til igen.
Stor forskel på hvordan man som forældre oplever det mad, der tilbydes som sundt eller usundt.
Kan vi erstatte is og kage med noget andet. Der ligger en udfordring i de ressourcer, det kræver fx at finde en is kontra at skærer frugt.
Der vil fx være stor forskel, om der fx er tre fødselsdage på en uge eller en på en måned. Man vælger selv som forældre hvad man tager med.
Man kan fint gøre forskel på, hvad børnene må få, fx gluten allergi, laktose intolerans, eller du må ikke få sukker. Børnene kan fint klare at der bliver gjort forskel.
Den pædagogiske forklaring på fx en is, er at den kan være med til at skabe pauserum for børn. Hvor et glas saftevand kan hurtigt kan skylles ned. Der skabes fællesskab.
Der er en rigtigt god kultur fra forældrene omkring madpakken, vores børn har gode madpakker.
Personalet er gode til at holde øje med mængden af fx kage til fødselsdag.
Hvad er hyggekultur?
Snakken og debatten kan tages videre på forældremødet i efteråret.
Fokus på den aktivitet der følger med maden i børnehaven, og ikke på selv det mad der serveres.
Vigtigt med dialogen omkring hvad og hvor meget der serveres.
Vi har en fødselsdagsfolder, som beskriver hvad der er hensigtsmæssigt at servere, den er også relevant at kigge på igen.
Dialogen kan være bedre end en meget udførligt beskrevet politik.

BESLUTNINGER

 • Bestyrelsen beslutter at der ikke skal være madordning. Man kan kigget på det igen, når der er ansat en i hallens køkken.
 • Rikke revidere lidt i kostpolitikken i børnehaven. Men ellers er den fin.
 • Vi skal være særlige opmærksomme på at vores hjemmeside er opdatere og nye forældre informeres godt.
 • Vi holder et forældremøde i efteråret, hvor børns kost er temaet. Så forældrene indbyrdes kan få nogle gode snakke.

BILAG

Børnehavens kostpolitik
Fødselsdagsfolder

INDSTILLING

Til drøftelse og godkendelse

SAGSFREMSTILLING

Udkast til en politik omkring nedsættelse af sygefravær, vi har drøfte et udspil i L-MED om mandagen, med afsæt i de erfaringer vi har gjort os her i Corona tiden. Det samme udspil tænker jeg kunne være godt at vende i bestyrelsen.

Der er lavet en Politik til forebyggelse af sygdom. Denne godkendes af bestyrelsen efterfølgende.

BILAG

Politik til forebyggelse af sygdom.

INDSTILLING

Til drøftelse

SAGSFREMSTILLING

Hvad vil vi gerne med en støtteforening, og hvordan griber vi det an.
Vi spørger rundt om der er nogen der har lyst til opstart. Dorthe tager fat i Thomas og
Mads. Karin finder udkast til forretningsorden.

INDSTILLING

Til drøftelse og vedtagelse

Rikke har skaffet rutsjebane og vippedyr.

 • Snak om hvordan man bruger sanktioner i skole og børnehave når børn ikke efterlever forventninger. Fx det at skulle gå med en gårdvagt i et frikvarter.
  Hvad tænker vi om personalet og forældrenes handlemuligheder, når børn ikke gør som aftalt/forventet?
 • Mikrobølgeovne i klasselokaler/elkedler i klasselokaler?
 • Forenings-SFO
 • Fælles aktivitet/tradition med både bestyrelse og personale planlægges til januar – Emnet kunne være samordnet undervisning.
 • Opsamling på politikker på hjemmesiden. Næste: Principper for betaling på skolen.
 • Årshjul?
 • Julefrokosten og sommerferieafslutning, skal det gøres anderledes?
 • Støtteforening.
 • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud, og derefter revides sammen.
 • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen.
 • Legepladser.
 • Økonomi.