Fællesbestyrelsesmøde januar 2020

Referat fra den 21. januar 2020 kl. 19-21.00.
Afbud: Betina, Arne, Maj-Britt
Brød og ordstyrer: Mads

Meddelelser / Sager til efterretning

 • Der mangler lys ved indgangen til gymnastiksalen, når man går om aftenen. Det får skolen ordnet.
 • Skoleleder og formand var til Formandsmøde i Nr. Felding. Snak om aften for hele byen, med formål at ende med en støtteforening. Vi sender oplægget fra konsulenterne med ud som bilag. Det var der rigtig god opbakning til. Vi skal vælge en fra bestyrelsen, GIF, borgerforeningen og Kirken, der sammen planlægger arrangementet. Christina og Mie tager opgaven. Vi har en snak om indholdet af aftenen.
 • Trivsel på skolen, skal vi være bekymret generelt i forhold til elevernes trivsel, i forbindelse med to udmeldinger fra skolen. Og trivselsarbejde i nogle af klasserne. Der er der ingen grund til bekymring, der er et godt forældresamarbejde i klasserne og omkring eleverne. Men vi har dog altid lige et særligt fokus, når der udmeldes børn omkring årsagerne og om det er noget vi skal/kan handle på.
 • Vi har snakket om at planlægge elevrådsfesten.
 • Trøjer som lærerne går rundt i, har flere elever ønsket at kunne købe. Da trykket er sat op, kan man nemt lave en samlet bestilling på trøjerne til de elever/forældre der ønsker en. Rikke vil prøve at kigge på hvad de har i børnestørrelser.
 • Arrangement for byen var med til formandsmødet.
 • Vi holder National Trivselsdag den 7. marts i fællesskab med de øvrige PALS skoler.
 • Rikke og jeg har været med til at afprøve en ny type Kvalitetssamtaler på dagtilbudsområdet.
 • Arbejder på at lave en ”reklame” video.
 • Skolefest holder vi i hallen (eller ikke??)
 • I forbindelse med budgettildelingen arbejder vi benhårdt med at få budgetterne på plads, og kigge på om det er muligt at tilføre lidt flere personaletimer i SFO og børnehaven, i skrivende stund har jeg ikke modtaget tildelingen på de to områder endnu.
 • Vi har sammen med lærerne fokus på og et ønske om et større samarbejde med Tvis og Halgård Skolen i forbindelse med den faglige sammenhæng fra 7. til 8. klasse. De aftaler der ligger mellem skolerne er mere end 10 år gamle og kunne godt trænge til en afpudsning/tilretning.
 • Aulas komme og gå modul er slet ikke kommet op at køre, derfor forsætter vi på Tabulex med SFO'en og venter forsat med at flytte børnehaven over på Aula, og ifølge it konsulenten kan det meget vel være, at vi er på den anden side af sommerferien før vi kan flytte børnehaven. Men de anbefaler klart at vi bliver på BørneIntra, når nu vi stadig har BørneIntra.
 • Den 18. februar kommer der et nyt uni-login til alle elever og medarbejdere, men hvordan det kommer til at se ud ved vi ikke endnu, og det kommer til at være sidste øjeblik, det falder på plads.
 • Vi har planlagt en oprydningsdag med personalet i skole og SFO i starten af maj.
 • Jeg vil prøve at møde ind på Troldhøj onsdag formiddag i lige uger fremover.
 • Marlene arbejder løbende på at ligge dokumenter ind på vores nye hjemmeside, hun retter til hvis hun finder mindre fejl eller ændringer i vores hverdag fx i vores principper.
 • Vi tester og vi retter test
 • Vi laver elevplaner
 • Vi forbereder samtaler
 • Vi underviser, det er en dejlig tid med ro på og gode rutiner.

BØRNEHAVEN

 • Ledelsen har været til møde med dagtilbud chefen hvor vi er med til at afprøve et nyt koncept vedr. Fremtidens Kvalitetssamtalen.  Samtalen tog afsæt i nogle af de data, vi indsamler i Hjerne&Hjertet. Formålet er at have en datainformeret dialog om kvalitet, og på den baggrund en dialog om det enkelte dagtilbuds styrker og udviklingspunkter. Der er efter mødet udarbejdet en plan for hvordan vi fremadrettet kan arbejde med tre udviklingspunkter i børnehaven.
 • Den 8 januar, havde vi tværfagligt samarbejde med dagplejerne. Formålet: At lave en fælles forældre folder til byens børnefamilier. Lige ledes et samarbejde, hvor børnefællesskabet på tværs af dagplejerne og børnehaven igangsættes. Vores fælles pædagogisk fokus: Rim og remser.
 • Personalemæssigt: Vi har sagt ja til en kvindelige praktikant på 17 år, som startede mandag den 20. januar frem til sommerferien.
 • Børnetallet pt, med de simulerede børn vi kender til. Vi ved at der på et tidspunkt kan udmeldes to, da en familie flytter fra byen.

SFO

Vores studerende har valgt at stoppe sin ansættelse ved Holstebro kommune.
Vi har sagt ja til en mandlige praktikant på 27 år, fra den 13. januar til den 7. februar, med mulighed for forlængelse.
Personalet tilbyder gode aktiviteter til børnene og vi holder fast i forenings SFO aktiviteterne.

I tabellen er de kommende førskolebørn ikke registreret. Vi får 9 børn i vores kommende førskolegruppe.

 • Foreningssport i uge 6 afslutter multisport i børnehaven, ridning forsætter til midt i juni, unglederne skal komme med deres forslag.
 • 1. maj rykker 2. klasse op i klubben.
 • Klar til førskolebørn.
 • Vi kommer ikke til Rollespil, da vi har planlagt noget andet spændende hele dagen for 1.-4. klasse.
 • Førskolegruppen starter op med at være i troldhytten fra uge 4. Det vil som udgangspunkt være hver dag fra klokken 9 til 11.45, med mindre der er personalemæssige forhold der gør, at vi ikke har mulighed herfor. Emnerne i førskolegruppen vil være Fri for Mobberi, at få gruppen rystet godt sammen, bogstav og talkendskab, rim og remser og ikke mindst besøg på skolen.
 • Stadig mange 3 årige, herunder mange ble børn og børn, der sover. Tager meget af vores tid også i forhold til at få tøj af og på og andre basale færdigheder. Det er de basale behov, der står øverst lige nu, hvilket også betyder, at vi ikke når så meget andet.
 • Else starter over i børnehaven om mandagen med ældstegruppen.

Sager til behandling

SAGSFREMSTILLING

Vi gennemgår kort rapporten.

Vi bliver optaget af:

 • Vi undre os over at hele rapporten fint sammenligner skoleniveau, kommuneniveau og landsniveau, på nær udgiften per elev. Det ville være fint at se landsgennemsnittet sammen med.
 • https://www.kl.dk/media/18090/kend-din-kommune-2019.pdf Her kan tallene for alle landets kommuner findes. Gennemsnittet er ca. 90.000 kr. per elev, hvor vi i Holstebro bruger 69.000 kr. per elev. Her skal der tages højde for hvilke specialtilbud de respektive kommuner har. Nu flere nu dyre.
 • Vi kunne i tallene med landsgennemsnit være nysgerrige på hvordan vores nabokommuner ser ud.
 • Vi bliver optaget af egne data i forbindelse med de nationale test, særligt Ja/Nej til om vi har fået endnu flere elever blandt de dygtigste i både læsning og matematik, samt om vi har fået færre blandt de dårligste. Uden at vide hvor mange vi har elever vi har i de respektive grupper. Men vi er nysgerrige på om vi gør nok for at løfte de svageste elever og for at løfte de dygtigste elever.
 • Vi drøfter betydningen af trivselstal, hvor vi ligger op ad kommunes gennemsnit. Tallene fluktuerer meget, og vi taler om forskellige årsager dertil.

BILAG

Se bilag

INDSTILLING

Til orientering og vedtagelse

SAGSFREMSTILLING

Vi har modtaget budgettet for 2020 på skoleområdet, men har ikke fået tal for børnehaven og SFO'en.

Økonomi
Resultat 2019
2018 2019
Skole -206.648 kr.
Forsinket refusioner for ca. 100.000 kr.
-106.648 kr. -181.294 kr.
Forsinket refusioner for 113.400 kr.
-67.894

SFO
-668 kr. +24.323 kr.
Forsinket uddannelsesrefusion ca. 80.000 kr.
Samt betaling af en regning på
-21.000 kr.
+83.323 kr.

Børnehave
-318.193 kr. -237.088 kr.

Forventet Regnskab 2020:
Tildeling Forventet forbrug Resultat 2020
Skole 7.211.000 kr.
-67.894 kr. 7.063.932 kr.
Heri indregnet en buffer på 100.000 kr.
Behov for ekstra løntimer fra august.
Udgifter til barsel flyttes til 2021. +79.174 kr.

SFO?
+83.323 kr.

Børnehave ?
-237.088 kr.

INDSTILLING

Til orientering

SAGSFREMSTILLING

Rikke har haft det omkring kommunens jurist, og det er godkendt derfra.
Vi gennemgår den og rettelserne skrives ind.

BILAG

Se bilag

INDSTILLING

Til orientering og vedtagelse

(Nåede vi ikke)

SAGSFREMSTILLING
BILAG

Se bilag

INDSTILLING

Til orientering og vedtagelse

 • Forenings-SFO
 • Mediepolitik
 • Emne omkring det lave børnetal og hvordan vi forsat laver en god indskoling, skal vi kigge til en samordnet indskoling eller andet?
 • Opsamling på politikker på hjemmesiden. Næste: Principper for betaling.
 • Ordensregler og værdisæt, og revidering af vores mobbepolitik.