Fællesbestyrelsesmøde oktober 2021

Referat fra den 5. oktober 2021 kl. 19-21.
Brød: Christina
Afbud: Rikke, Nikolaj

Meddelelser / Sager til efterretning

 • På baggrund af en forældrehenvendelse, orienterede Karsten om trivselsarbejdet i 6.kl.
 • Da elevrådskontaktlæreren er blevet sygemeldt, har vi endnu ikke nået at få valgt et elevråd. Valget varetages derfor hurtigst muligt af skolelederen, som i fællesskab med vicelederen varetager opgaven, indtil der er udpeget en ny kontakt-lærer.
 • Trafiksikkerhed. Der er lavet konkrete aftaler med personalet i forhold til parkering. Personaleparkering fyldes først op inden den første parkeringsplads bliver benyttet. Der er ikke iværksat opstregning på skolevej endnu.
 • Skoleleder er i dialog med byg-herre på grunden overfor skolen, da Skolevej bliver brugt som adgangsvej for bortkørsel af jord og levering af byggematerialer. Vi skal fortsat sikre, at der er sikker adgang for børn og personale.
 • Der har været travlhed i temaugen, hvor børnene har været meget engagerede og deltaget i forskellige værksteder ud fra temaet Middelalder. Ugen blev gennemført, selvom vi var lidt udfordret af sygdom blandt personalet, så stor ros til alle, der lagde et stort arbejde i at give vores børn en god uge sammen.
 • Vi har ansat Kate til at varetage de timer hun har vikarieret i den sidste periode. Se tidligere udsendt orientering.
 • Kontaktlærer i 4.kl. har været nødt til at sygemelde sig på fuld tid. Vi har fået vikar Mette Nielsen til at varetage hendes skema, indtil vi får ansat en barselsvikar.
 • Vi har ansat Kasper fast ind i de timer han har varetaget indtil nu i 0.kl. Det drejer sig om tre lektioner ugentligt.
 • Nikolaj er sat på som støtte ind i vores 6.klasse.
 • Der afholdes skole-hjemsamtaler i den kommende måneds tid. Som skrevet på aula, er der i år fokus på eleven personlige og sociale udvikling, mens det faglige aspekt er nedtonet. Der tales ud fra dialogprofiler fra Hjernen og hjertet, som er nyt at arbejde med for lærere og pædagoger i skolen.
 • Økonomi: Karsten orienterede kort. Skole og SFO går indtil videre i positivt resultat. Børnehave følger afviklingsplan af forventet negativt resultat.

Børnehaven

Opfølgning på kvalitetsaftalen i forhold til de tegn vi ønsker at sætte fokus på når vi læser data fra Hjernen&Hjertets børneprofiler. Vi ønskede at have fokus på det næste års tid.

 • At børnegrupperne har udviklet et tættere børnefællesskab og fået jævnaldrende legekammerater.
 • At forældre har fået skabt et større kendskab til hinanden igennem børnenes private legeaftaler. Vi ønsker at kunne se børneprofilerne rykke sig hos hvert enkelte barn på de seks temaer i alsidig udvikling og i de seks læreplanstemaer.

Følgende er sket

Der har været holdt individuelle møder med kontaktpædagogerne og vicelederen, hvor der er blevet talt ind i hvert barns udvikling og hvad der kunne arbejdes med i forhold til børnefællesskabet. 
Alle forældre har fået tilsendt, dialogprofilerne så vi også har forældrenes grafer med.
Hele personalegruppen ser på det fælles billede af børnegruppes profiler og samlinger af data fra februar. Dette sker på et p-møde i oktober.

Fællesbestyrelsen vi få en opsamling til næste fællesbestyrelsesmøde, hvad planen så er fremadrettet.

Planlagte aktiviteter i oktober.

 • Bedsteforældredag den 8. okt.
 • Spis sammen aften for alle børnefamilier, skal være med til at styrke kendskabet til hinanden som forældre. Her må de forælde valgte gerne være med til at stå for dagen i forhold til det praktiske.
 • Forældremøde den 23. november. Fokus på Børnefællesskabets betydning og den hverdag børnene har i grupperne. Hvad er vores rutiner, hvad er forældrenes rolle i forhold til børnefællesskabet. Dialog rundt om bordene. Vores ressourcepædagog Helle Kristensen er inviteret med til at holde et kort oplæg. Vi håber på stor opbakning og her må de forældrevalgte også gerne booste denne mulighed.
 • Legepladstilsyn gennemføres inden november.
 • Børnetallet er stabilt vi har i alt 39 børn. 

SFO

Arbejdstilsynets vurdering den 27. september 2021.
Grøn smiley
Virksomheden får en grøn smiley på arbejdstilsynets hjemmeside. Det betyder, at virksomheden har ikke noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne
smiley er dermed også et signal til omverdenen om, at vi har orden på vores 
arbejdsmiljø i SFO-regi. Den grønne smiley gælder i tre år, hvis vi ikke har fået et påbud e.l. i mellemtiden, og kan kun forlænges efter et nyt tilsyn. I kan bestille et nyt, gratis tilsyn hos Arbejdstilsynet, når jeres smiley er ved at udløbe.

Pædagogerne i SFO’en er opfordret til at deltage i et aftensarrangement den 4. november, med fokus på fritidspædagogik.

Velkommen til Kate som kommer til at samarbejde mest med Nikolaj i klubben. Vi er glade for at få en medarbejder som kan igangsætte en masse kreative aktiviteter i SFO-tiden.

Børnetallet er forsat stabil og vi har ikke nogle udmeldinger.

 • Ønske om at der bliver længere tid til at planlægge temaugen er blevet drøftet i lærergruppen.

Der arbejdes med venskabsskemaer. Det er prøvet før, men denne gang er forældrene inddraget i arbejdet.
Der afholdes bedsteforældredag fredag 8/10.

Sager til behandling

SAGSFREMSTILLING

Ansættelse af barselsvikar i skolen.

Bilag

Stillingsopslag

Indstilling

Der skal udpeges bestyrelsesmedlemmer til ansættelsesudvalget samt aftale dato for samtaler.
Majbrit og Dorthe deltager i ansættelsesudvalget.
Ansøgningsfrist 25/10
Samtaler uge 44. (torsdag..)
Ansættelse snarest muligt herefter.

Sagsfremstilling

Revidering af principper for skole-hjemsamtaler

Bilag

Principper for skole-hjemsamtaler

Indstilling

Til drøftelse og vedtagelse
Principper blev revideret.

Sagsfremstilling

Fælles aktivitet med både bestyrelse og personale planlægges til februar/marts. Det er planlagt i kalenderen.

Indstilling

Drøftelse af idéer hertil.
Fælles aktivitet tirsdag d. 1. februar kl. 17-19 der giver mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af husene og bestyrelsesmedlemmer/personale.
Karsten undersøger, om der er planlagt noget i forvejen.

Ønske om ledelsens opmærksomhed i forhold til personaledækning i SFO’en.

Sagsfremstilling

Mikrobølgeovn

Indstilling

Der ønskes en ny drøftelse af behovet og muligheden for at kunne bruge mikrobølgeovn til opvarmning af mad i middagspauserne i klasserne.

 • Opbakning til SFO fra forældre og børn. Godt emne til forældremøder.
 • De styrkede lærerplaner
 • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud, og derefter revides sammen. (Næste: principper for skole-hjemsamtale)
 • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen?
 • Kunne man sammenholde cafesamtalerne i skolen med samtaler i børnehaven.
 • Billeder af både personale og bestyrelse på hjemmesiden.