Forretningsorden

- for fællesbestyrelsen ved Nr. Felding Skole og Børnehus​

 

 • Fællesbestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 4 fra skole og 3 fra dagtilbud, 2 elevrådsrepræsentanter, 1 medarbejder fra skolen eller SFO og 1 medarbejder fra dagtilbud.
 • Fællesbestyrelsen afholder ca. 8-10 møder pr. skoleår. Møderne ligger typisk fra 19.00-21.00.
 • Der kan indkaldes til ekstra møder når formanden eller når 4 forældrevalgte medlemmer ønsker det.
 • Ved møderne deltager skoleleder og viceleder. De har ingen stemmeret.
 • Alle med stemmeret må være til stede, når bestyrelsen konstitueres.
 • Alle medlemmer kan komme med punkter til dagsordenen. Disse afleveres til formanden eller skolelederen senest 8 dage før næste møde.
 • Indhold, der ønskes bragt under punktet ”Meddelelser” i dagsorden skal sendes til skolelederen senest dagen før mødet.
 • Er man forhindret, giver man besked til skolelederen senest 3 dage før mødet.
 • Referater offentliggøres på vores hjemmeside. Nogle punkter kan være lukkede i referatet.
 • Fællesbestyrelsens medlemmer har stemmeret i spørgsmål der vedrører den afdeling de er valgt fra, henholdsvis skole og dagtilbud.
 • Fællesbestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne. Herunder en medarbejderrepræsentant fra skole, SFO og børnehave hvis de ikke er repræsenteret. Der kan også indbydes personer fra foreningslivet, lokalsamfundet eller andet. Disse har ikke stemmeret.
 • Medlemmerne har tavshedspligt i forhold vedrørende enkeltpersoner.
 • Dagsordenen laves af ledelsen i samarbejde med formanden og udsendes senest 3 dage før mødet.
 • Man kan kun deltage i afstemninger hvis man er personligt til stede.
 • I tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.
 • Referatet godkendes efter hvert punkt, og offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage efter mødet.
 • Ethvert medlem kan forlange at alle meninger føres til referat.
 • Fællesbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Ovenstående godkendt af Fællesbestyrelsen 11/8-2021.