Sorgberedskabs- og omsorgsplan

I tilfælde af ulykker, skilsmisser eller dødsfald har vi bl.a. handleplaner til håndteringen af sorg og tragiske hændelser.

Denne plan skal opfattes som en handleplan, der iværksættes i følgende situationer:

 1. Når et barn oplever alvorlig sygdom, skilsmisse eller andre kaossituationer.
 2. Når der sker en ulykke i Nr. Felding Skole og Børnehus på barn eller voksen.
 3. Når et barn bliver alvorligt syg.
 4. Når et barn oplever dødsfald – i nærmeste familie.
 5. Når Nr. Felding Skole og Børnehus mister – et barn/en medarbejder ved dødsfald.
 6. Når en medarbejder bliver alvorligt syg.
 7. Når en medarbejder oplever alvorlig sygdom i sin nærmeste familie.
 8. Når en medarbejder mister en i sin nærmeste familie.

For at tage del i sorg kræves ikke et overmenneske – kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over.

Alle, også nye medarbejdere, får en viden om hvor planen forefindes.

Det er vigtigt, at forældrene orienterer os, når der sker noget alvorligt for børnene.

 • Der vælges en primærperson (primær pædagog/lærer) som skal være den aktive over for familien. Skolelederen og vicelederen fungerer som sekundærperson. Resten af personalegruppen funger som supervisions gruppe for disse evt. med hjælp fra trivselslæreren eller PPR.
 • Ved udvælgelsen af primærperson vil der dels blive taget hensyn til familiens behov, dels til hvordan primærpersonen selv er rustet i forbindelse med den pågældende krise.
 • Det er vigtigt at personalet ”tør” være til stede og være aktiv lyttende. Det er vigtigt, at personalet giver den kriseramte tid og rum til selv at sætte ord på det, der sker. Hvis familien er i tvivl og spørger os til råds, er det vigtigt, at vi stiller os til rådighed, men giver os tid til at overveje, hvordan vi kan hjælpe.
 • Det vurderes i hver enkelt situation, om vi har den relevante indsigt/viden i personalegruppen. Hvis vi mangler viden, søger vi hjælp og råd hos trivselslæreren, inklusionsvejleder eller PPR.
 • Der er vigtigt, at vi som personale er beviste om vores professionelle rolle. Vi skal være lyttende og forstående i forældresamarbejde, men altid neutrale og se fagligt på sagen samt fra barnets synspunkt. Som professionelle skal vi først afklare, hvilke muligheder, der er for familien før denne orienteres.
 • Underret altid skoleleder eller viceleder i krisesituationer. Vi har et fælles ansvar for at sikre, at der er fælles viden i hele vores organisation.

Handleplaner

Når vi får beskeden

Giver os god tid til at tale med barnet og familien. Vurderer vi, at barnet/familien har behov for tid, kan vi tilbyder vi at tale sammen på et senere tidspunkt. Evt. aftale en samtale.

 • I samarbejde med forældrene kan vi vurdere om der er behov for eksterne ressourcepersoner.
 • Vise forståelse for de følelser barnet og forældrene har lige nu.
 • Informerer det øvrige personale.

Tiden efter

 • Støtte barnet, skabe tid og rum til at få talt om tanker og oplevelser.
 • Der tilbydes forløb i skilsmisse-gruppen.
 • Vise interesse for sygdoms- og behandlingsforløb (forældrene).
 • Er der noget vi kan gøre for at hjælpe familien. Evt. kontakte eksterne ressourcepersoner.
 • Vores primære opgave i denne situation er at støtte barnet.

Hvis der sker en ulykke med et barn

 • Bevar roen – skaf overblik
 • Den nødvendige førstehjælp ydes
 • Ambulance tilkaldes 112
 • Et personale bliver hos den tilskadekomne.
 • Et personale informerer forældrene alt efter ulykkes omfang. Ved kritisk tilstand, dvs. med døden til følge, kontaktes politiet og ikke forældre.
 • Der ringes til krisetelefonen:
  Børn og unge sekretariat
  9611 7540 (åbningstiden)
  Social vagten
  9610 1498 (uden for åbningstid)
 • Tilkald flere hjælpere, hvis det er muligt f.eks. forældre der er i huset.
 • Tilkalder evt. personale, hvis nødvendigt og muligt.
 • Det øvrige personale samler de øvrige børn og beroliger dem. Fortæller hvad der sker og skal ske. Vær obs. hvis der er søskende til den tilskadekomne. Sikre at der er en voksen omkring disse børn.
 • Når Falck kommer, overtager de den tilskadekomne. Er forældrene ikke nået frem tager et personale med i ambulancen.
 • Forældrene informeres efterhånden som børnene bliver hentet.

Følgende informeres hurtigst muligt

 • Ledelsen.
 • Det øvrige personale informeres. Ved ambulance besøg informeres personalet på begge matrikler.
  Tlf.: 9611 5900 skolen.
  Tlf.: 9611 5915 Troldhøj.
 • Bestyrelsesformanden.
 • Skolechefen.
 • Vær forberedt på at politiet evt. også kommer til stedet.

Tiden efter

 • Det berørte personale bearbejder oplevelsen, og beskriver forløbet – evt. fejl og mangler bringes i orden hurtigst muligt så flere ulykker ikke opstår.
 • Vi tager hånd om personalet, der var til stede på ulykkestidspunktet.
 • Ved behov for krisehjælp:
  Børn og unge sekretariat
  9611 7540 (åbningstiden)
  Social vagten
  9610 1498 (uden for åbningstid)
 • Den/de der stod i situationen, kontakter forældrene personligt, for at høre om skadens omfang og konsekvens.
 • Forløbet snakkes igennem, når det er passende – forældrene er parate
 • Ledelsen og primær-personen vurderer hvornår og hvordan familien herefter skal kontaktes. (Blomster og/eller gaver til barnet)
 • Skolelederen laver en skadesanmeldelse.
 • Er barnet indlagt besøges barnet af børn fra institutionen/klassen, hvis det er muligt
 • Vi sender breve og tegninger
 • Personalet viser interesse for evt. behandlingsforløb.
 • Aftaler med forældrene, hvordan de ønsker vi modtager barnet i Nr. Felding Skole og Børnehus efter det skete.
 • Fælles drøftelse i samarbejde med forældre hvordan støtter vi evt. barnet.

Hvis der sker en ulykke med en medarbejder

 • Bevar roen – skaf overblik
 • Den nødvendige førstehjælp ydes
 • Ambulance tilkaldes 112
 • Et personale bliver hos den tilskadekomne.
 • Et personale informerer nærmeste pårørende alt efter ulykkes omfang. Ved kritisk tilstand, dvs. med døden til følge, kontaktes politiet og ikke forældre.
 • Der ringes til krisetelefonen:
  Børn og unge sekretariat
  9611 7540 (åbningstiden)
  Social vagten
  9610 1498 (uden for åbningstid)
 • Tilkalder evt. personale, hvis nødvendigt og muligt.
 • Det øvrige personale samler børn og beroliger dem. Fortæller hvad der sker og skal ske.
 • Når Falck kommer, overtager de den tilskadekomne
 • Forældrene informeres efterhånden som børnene bliver hentet og på Aula.

Følgende informeres hurtigst muligt

 • Ledelsen
 • Nærmeste familie
 • Øvrige personale

Tiden efter

 • Det berørte personale bearbejder oplevelsen, og beskriver forløbet – evt. fejl og mangler bringes i orden hurtigst muligt så flere ulykker ikke opstår.
 • Vi tager hånd om personalet, der var til stede på ulykkestidspunktet.
 • Ved behov for krisehjælp:
  Børn og unge sekretariat
  9611 7540 (åbningstiden)
  Social vagten
  9610 1498 (uden for åbningstid)
 • Krisehjælp tilbydes.
 • Der samles op med personalet dagen efter – AMR og/eller ledelse.
 • Fælles opsamling på forløbet ca. en uge efter.
 • Sendes der personale hjem, kan der kaldes en vikar ind.
 • Ledelsen vurderer hvornår og hvordan medarbejderen herefter skal kontaktes.
 • Skolelederen har ansvar for at der laves en skadesanmeldelse.
 • Personalet viser interesse for evt. behandlingsforløb.

Når vi får beskeden

 • Giv os god tid til at tale med forældrene og evt. søskende.
 • Vurderer vi at der er behov for at vente lidt med at tale sammen, tilbyder vi en samtale på et senere tidspunkt.
 • Vise forståelse for de følelser forældrene/søskende har her og nu.

Det øvrige personale på begge matrikler informeres hvis der er søskende.

Tiden efter

 • Vise interesse for sygdoms- og behandlingsforløb. 
 • Snak med familien om, hvordan og hvor meget de øvrige børn og forældre skal vide/orienteres.
 • Holde kontakt med det syge barn under fraværs perioder, sende breve og tegninger. Besøge barnet, hvis det er praktisk muligt.
 • Støtte barnet.

Alt dette vurderes alt efter barnets og familiens behov.

Når vi får beskeden

 • Alt personale informeres.
 • Ledelsen har ansvaret for, at alle i personalegruppen har den relevante viden.
 • Ledelsen aftaler med forældre, hvad der skal siges og til hvem.

Ledelsen giver besked i klasserne/grupperne.

Tiden efter

Ledelsen/primær-personale kontakter hjemmet for dialog om:

 • Evt. besøg i det berørte hjem.
 • Efter kontakt med hjemmet, holder primær-personalet alle fagpersonalet omkring barnet orienteret og har ansvaret for, at der drages omsorg for barnet fremadrettet.
 • Hvordan de øvrige børn og forældre skal informeres.
 • Eventuelt deltagelse i begravelsen.
 • Der sendes en bårebuket.
 • Eventuelt flaget på halv på begravelsesdagen.
 • Besøge gravsted med barnet, hvis dette er muligt. Efter aftale med forældregruppen.
 • Hvordan vil familien gerne, at vi modtager barnet efter det skete.
 • Støtte barnet i hverdagen – give tid og rum til at tale om tanker og følelser.
 • Eventuelt kontakt til intern og eksterne ressourcepersoner.
 • Sker dødsfaldet i ferien, gennemføres det, der er muligt af proceduren.

Når vi får beskeden

 • Alt personale informeres af ledelsen på begge matrikler.
  1: Forældrene informeres via Aula.
  2: Ledelsen kommer ud i klasserne/grupperne, hvor vi fortæller børnene, hvad der er sket – derefter hejses flaget på halvt.

Vær obs. på børnenes signaler/behov for at snakke - lave tegninger eller andet til det barn som ikke er blandt os mere.

Tiden efter

Ledelsen og primær-personen kontakter hjemmet for dialog om:

 • Evt. besøg i det berørte hjem eller sende en blomsterhilsen til kollegaens familie.
 • Deltagelse i begravelsen.
 • Er det en kollega vi mister deltager så mange som muligt af personalet ved begravelsen.
 • Sende bårebuket.
 • Ved dødsfald af kollega, ringer ledelsen til familien efter 2-3 uger, med henblik på evt. besøg for at aflevere den afdødes ting og evt. få en snak.
 • Giv børnene mulighed for at bearbejde det hændte. Ha' nogle minder/billeder.
 • Evt. besøg gravsted så vidt dette er muligt.
 • Efter en tid tager vi stilling til, hvornår barnets garderobe igen skal benyttes.
 • Sker dødsfaldet i en ferie, gennemføres det, der er muligt af proceduren, og ledelsen er ansvarlig for opfølgning ved opstart efter ferien.
 • Primær-personale har ansvar for at der drages omsorg for børnegruppen/klassen fremadrettet.

Når vi får beskeden

 • Vurderer, hvad og hvor meget det er passende at spørge om/gøre her og nu.
 • Ledelsen informeres.
 • Ledelsen og den berørte kollega aftaler hvad det øvrige personale skal have en viden om.
 • Ledelsen eller nærmeste kollega kontakt den syge senere samme dag eller efter få dage. 

Tiden efter

Ledelsen og primær kollega vurderer:

 • Hvornår det er passende at kontakte den syge for at aftale, hvordan, hvor meget og til hvem der skal informeres.
 • Vi vil bevare kontakten – aflægge besøg medmindre den syge selv siger fra.
 • Se i øvrigt Holstebro Kommunes sygdomspolitik og Nr. Feldings Skole og Børnehus sygdomspolitik.

Når vi får beskeden

 • Alt personale informeres på begge matrikler.
 • Vise almindelig interesse

Spørge ind til behovet for støtte herfra.

Tiden efter

 • Skolelederen går i dialog med medarbejderen om evt. frihed.
 • Vise interesse for sygdomsforløbet
 • Vise forståelse og interesse for de følelser og tanker kollegaen har.
 • Kondolerer.
 • Personalet har mulighed for at opnå frihed i fornødent omfang. Dette aftales med skolelederen.
 • Frihed med løn på selve dagen hvor begravelsen finder sted.
 • Alt personale informeres på begge matrikel.
 • Vi sender en blomst.

Tiden efter

 • Vise forståelse og interesse for de tanker og følelser kollegaen har.
 • Være fleksible i forhold til praktiske problemer i den første tid.

Revideret og godkendt i L-MED 18. maj 2020.
Revideret i L-MED 31. maj 2021.