Principper

Principperne er udarbejdet af fællesbestyrelsen.

Principper

 1. Lærerne fortsætter med de klasser og fag man allerede har i afdelingen, såfremt man ønsker det, og såfremt det er hensigtsmæssigt for de faglige og sociale aspekter.
 2. Så få lærere som muligt i de enkelte klasser.
 3. Det tilstræbes, at der er både mandlige og kvindelige lærere i den enkelte klasse.
 4. Lærerne afgiver i forbindelse med opstart af fagfordelingen ønsker til denne, dette sker i åbent samarbejde med kollegaer og ledelse. Det påhviler dog ledelsen at foretage den endelige fagfordeling med så vidt mulig hensyn til den enkelte lærers faglige kompetencer.
 5. Det tilstræbes at kontaktpædagogen arbejder med samme aldersgruppe i skole og i fritidsdelen.

Revideret

Godkendt i skolebestyrelsen den 19. februar 2003.
Revideret i skolebestyrelsen den 11. januar 2006.
Revideret i skolebestyrelsen den 22. november 2010.
Revideret i skolebestyrelsen den 7. oktober 2015.
Revideret i fællesbestyrelsen den 28. januar 2019.

Principper

 • Er den primære kommunikationsvej imellem skole og hjem
 • Bruges til kommunikation og dialog i forhold til samarbejdet med forældre og elever
 • Bruges ikke til afklaring af ”konfliktstof”, her må man i stedet bruge telefonen og evt. aftale et møde

Alle almindelige meddelelser mellem skole og hjem sker elektronisk via Aula. På Aula ligger der f.eks. oplysninger om årsplaner, lektier, informationsbreve o.m.a.
Skolen sørger for at alle forældre får et personlig log-in til Aula, der giver adgang til specifikke oplysninger vedr. den enkelte elev og klasse. Orientering om brug af Aula og udlevering af koder sker på første skoledag. Skolen følger op på forældrenes brug af Aula og tilbyder kurser i brugen af systemet, hvis der er behov for det.

Det forventes af forældrene

 • At de løbende holder sig orienteret på Aula om de emner, aktiviteter og møder, som er relevante for barnets skolegang.
 • At de holder skolen orienteret om relevante forhold vedr. barnets skolegang, herunderændringer i hjemlige forhold.
 • At de svarer på skolens henvendelser inden for rimelig tid (5 skoledage)
 •  At forældre, der varigt eller midlertidigt ikke har mulighed for at være tilkoblet Aula orienterer klasselæreren om dette, så de kan modtage information på anden vis.

Det forventes af eleverne

 • At de efter en indkøringsperiode i indskolingen (1.–2. kl.) holder sig orienteret om relevante informationer i forhold til skolegangen
 •  At de dagligt tjekker Aula i forhold til lektier og opgaveaflevering
 • At de orientere klasselæreren, hvis de varigt el. midlertidigt er forhindret i at benytte Aula
 • At Aula ikke erstatter mundtlige beskeder

Det forventes af skolen (ledelsen og medarbejdere)

 • At alle relevante oplysninger er tilgængelige på Aula
 • At ledelsen informerer om initiativer og ændringer der gælder hele skolen
 • At medarbejdere tjekker Aula på arbejdsdage og svarer inden for 5 arbejdsdage. Hvis svaret ikke kan gives inden for dette tidsrum, gøres der opmærksom på, hvornår et svar kan forventes
 • At alle lektier kan synliggøres på Aula (frivilligt – der kan differentieres i undervisningen)

Revideret

Vedtaget i skolebestyrelsen september 2011.
Revideret i fællesbestyrelsen januar 2019 (Afventer nyt intrasystem Aula)

Forældremøder

Klasseforældrerådet sørger for brød, kaffe og te.

Førskolemøde i april

Skolen serverer pizza, kaffe/te og vand. 

Første skoledag og åbent hus dage

Der betales for kaffe/te og rundstykker.

Sidste skoledag før sommerferien

Skolen serverer middag for 7. klasses elever og lærerne.

Skolefest

Skal som hovedregel være selvfinansierende.

Fællesmøder

(Afslutning Fællesbestyrelsen, andre arrangementer mm.)
Der tages stilling fra gang til gang alt efter aftenens indhold/udgifter.

Turer ud af huset

Skolen, SFO'en og børnehaven må opkræve 50 kr. per barn til ture ud af huset. Det er op til ledelsen at vurdere, om der skal være en forældrebetaling på turen.

Revideret

Revideret i Fællesbestyrelsen den 17. november 2022.

Skolen

 • Der kan arrangeres ekskursioner af 1 dags varighed på alle klassetrin.
 • Der bør afholdes mindst én månedlig samling for alle klasser. I december måned er der fællessamling flere gange ugentlig.
 • Der bør afholdes min. én emneuger og/eller temadage udover uge 6 hvert år for hele skolen.
 • Det tilstræbes at afholde et fællesarrangement for hele skolen i forbindelse med jul og skoleårets afslutning.
 • Det tilstræbes, at der afholdes mindst et årligt arrangement for hele skolen – elever og forældre.

SFO

 • Børnene tilbydes forskellige oplevelser uden for skolen.
 • Børnene tilbydes Forenings SFO, med forskellige sportsart.

Revideret

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 5/5 2003.
Revideret i skolebestyrelsen d. 7. oktober 2015.

Principper

 • Der skal på Nr. Felding Skole være et elevråd, der består af 2 repræsentanter fra 4., 5., 6. og 7. klasse.
 • Elevrådet vælger to repræsentanter fra 6. klasse eller 7. klasse til skolebestyrelsen.
 • Elevrådet fastsætter sin egen forretningsorden.
 • Elevrådet skal have mulighed for at holde sine møder i skoletiden.
 • Elevrådet skal have en kontaktlærer, der skal støtte elevrådets arbejde.
 • Elevrådet har sit eget budget, som det selv administrerer.
 • Elevrådet er ansvarlig for, at alle klasser orienteres om elevrådets arbejde og har mulighed for at komme med ideer til elevrådet.

Revideret

Vedtaget i skolebestyrelsen den 22/9 2003
Revideret i skolebestyrelsen den 11/1 2006
Revideret i skolebestyrelsen d. 27. oktober 2010
Revideret i skolebestyrelsen d. 7. oktober 2015.

​Regler og retningslinjer

Som en del af skolens elevevaluering gennemføres samtaler mellem kontaktlæreren og den enkelte elev.

 • Samtalerne foregår som udgangspunkt efter behov, men dog mindst 1 gang om året i forbindelse med udarbejdelsen af elevplaner.
 • Formålet med samtalerne er at lærer og elev i fællesskab evaluerer og fastsætter faglige og sociale mål.
 • Kontaktlæreren kan benytte et evalueringsskema, der udfyldes af eleven evt. i samarbejde med forældrene som forberedelse til samtalen.
 • De enkelte kontaktlærere afgør, hvilke materialer de benytter ved samtalerne.
 • Det er vigtigt, at eleverne oplever samtalerne som en rar situation.
 • Det er vigtigt, at eleverne kommer til at forstå, at de har medansvar for egen læring.

Revideret

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 13/8 2003
Revideret i skolebestyrelsen d. 11/1 2006
Revideret i skolebestyrelsen d. 8/2 2007
Revideret i skolebestyrelsen d. 6/10-2010
Revideret i skolebestyrelsen d. 7/10-2015

Principper

Principper vedrørende børn der bliver væk eller forlader skolens område.

Forældreinformation vedr. vores retningslinjer i forhold til vores arbejdsgange i forbindelse med, at nogle børn går fra børnehaven eller skolen uden voksen tilladelse. 

 1. Efter at vi har erfaret, at vi mangler nogle børn, sender vi personalet ud for at lede efter dem. De går som oftest hjem af nysgerrighed i børnehavealdrene.
 2. Er de ikke fundet efter 5-10 min kontaktes forældrene, for at orientere dem om situationen.
 3. Vi fortsætter efterlysningen indtil børnene er fundet – andre borgere i Nr. Felding kan blive inddraget i efterlysningen.
 4. Efterfølgende vil vi altid orientere de berørte forældre og tale med børnene om, at det ikke er ok, at gå fra børnehaven/ skolens område uden en voksen eller tilladelse fra en voksen.
 5. Skole elever der forlader skolens område uden tilladelse, aftales der altid individuelle tiltag med forældrene. 

Vi er selvfølgelig opmærksomme på hvor børnene/eleverne er, men både i skoven og på legepladsen/ture vægter vi, at børnene har nogle områder, hvor de kan lege uforstyrret. Det betyder ikke, at vi ikke en gang imellem ser til børnene i disse områder, men vi finder, at det er som en god læringsproces i, at børnene kan håndtere denne frihed.

En medarbejder har mobilvagten, når man er på tur. 
At vi har en mobiltelefon med, er fortrinsvis til, at kunne komme i kontakt med jer såfremt, at der sker noget med jeres barn når vi er på tur.

Revideret

Revideret af fælles bestyrelsen, Nr. Felding skole og børnehus den. 04-05-2021.

Hvad siger loven?

§ 25, stk. 4–6 Stk. 4:

 • På 1.-7. klassetrin kan undervisningen organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
 • Holddannelsen kan ske af praktiske og pædagogiske grunde.
 • Den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen, som kan inddrages som en del af grundlaget for den pædagogisk begrundede holddannelse.
 • Hvis den løbende evaluering indgår som en del af grundlaget, kan holddannelsen inden for det enkelte fag tidligst ske efter skoleårets begyndelse og kun omfatte dele af det enkelte fags stofområder samt kun ske for kortere kurser.

Stk. 6:

 • Eleverne skal på alle klassetrin undervises i deres klasser i den overvejende del af undervisningstiden.

Vores forståelse og definition af begrebet holddannelse er:

 • Når undervisningen planlægges og udføres af et lærerteam, således at den organiseres i hold i en afgrænset periode indenfor de enkelte klasser eller på tværs af klasser/klassetrin, når det er pædagogisk begrundet.
 • De pædagogiske begrundelser udspringer af et defineret behov og mål og udmønter sig i en organisering i en bestemt form ud fra bevidste valg af faglige og/eller sociale kriterier.

Det er således holddannelse, når:

 • Et team har diskuteret behov, formuleret mål og valgt organisationsform
 • Ressourcerne anvendes på en pædagogisk hensigtsmæssig måde
 • Eleverne undervises på hold i en afgrænset periode og holddeling foregår inden for en klasse eller på tværs af klasser/klassetrin.

Revideret

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 9. august 2004.
Revideret i skolebestyrelsen d. 22. november 2010
Revideret i skolebestyrelsen d. 7. oktober 2015.

Formål

Formålet med idrætsundervisningen er, at eleverne gennem idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Eleverne skal opleve glæde og lyst til at udøve idræt, samt udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse, og lære at indgå i et forpligtende fællesskab. Idrætsfaget skal også være med til at give eleverne et sundt og varieret kropsideal.

Formålet med svømmeundervisningen er, at fokusere på elevernes kendskab til at sikre sig selv, selvredning og bjærgning i og på vand. Der er fokus på ansvarlig adfærd, og at eleverne skal lære at handle i overensstemmelse med egen formåen i og på vand.
Det er centralt, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og kendskab til svømmeteknikker.  Der arbejdes generelt med vandtilvænning og tryghed. Eleverne bliver introduceret for, forskellige svømmeteknikker herunder brystsvømning, rygcrawl, crawl og svømning under vand. 
Eleverne får mulighed for, at tage forskellige svømmemærker. Mærkerne opnås ud fra elevernes kompetencer til at færdes i vand.

Omklædning

Når man har idræt er det vigtigt at have tøj på, der er godt at bevæge sig i. Desuden bliver tøjet svedigt, og derfor skal alle børn klæde om før og efter idrætstimen. Dette gælder også sko og strømper, da man ellers kan få problemer med kolde og våde tæer.
Har man glemt idrætstøj låner man T-shirt og håndklæde på skolen (skolen sørger for at vaske det lånte tøj), eller man kan hente idrætstøjet hjemme, efter forudgående aftale med en lærer.
Når man har svømning er det vigtigt at pigerne har en badedragt og drengenes badebukser ikke går under knæene. Alm. bikini er ikke tilladt. Hvis forældrene vurderer at en sportsbikini kan stå mål med de krav, der er til en badedragt, er det forældrenes ansvar. Vær opmærksom på at spring fra vippen stiller høje krav til meget kropsnær svømmetøj, idet trykket kan bevirke at løst tøj bliver presset af.

Bad

Når man har bevæget sig meget, har man brug for et bad, både for ikke at komme til at lugte dårligt og for at undgå unødig afkøling. Dette er især vigtigt hvis du er lidt forkølet el. lign. Derfor skal alle børn fra 0.–7. klasse i bad, når de har haft idræt. Brug af shampoo kan være upraktisk i de yngste klasser, da det kan være svært for eleverne selv at vaske det ud. Fritagelse for bad accepteres normalt ikke - hvis man har glemt sit håndklæde må man låne af en kammerat eller skolen.

Inde-/udesæson

Indesæsonen varer normalt fra efterårsferien og indtil påske. Hvis påsken falder tidligt kan den dog strækkes til 1. maj. Udesæsonen varer tilsvarende fra 1. maj og indtil efterårsferien.

Medbring

Til alle idrætstimer skal børnene medbringe:

 • Skiftetøj fra yderst til inderst (+ tøj efter vejret i udesæsonen)
 • Skiftesko (udesko om sommeren – rene kondisko eller gymnastiksko om vinteren)
 • Håndklæde

Til alle svømmetimer skal børnene medbringe:

 • Svømmetøj og håndklæde
 • Gerne svømmebriller, men de er elevernes eget ansvar, glemmer de svømmebriller, går de i stykker el. lign. bruger underviserne ikke tid på reparationer el. at lede efter dem. Dykkermasker er ikke tilladt i svømmeundervisningen.

Fritagelse

Fritagelse kan kun ske ved besked fra hjemmet i Aula dagen før, eller en seddel medbringes på selve dagen, med gyldig fritagelsesgrund angivet. Den underskrevne seddel skal i så fald medbringes til idrætstimerne. Er man fritaget fra undervisningen møder man selvfølgelig op og følger undervisningen ”fra sidelinjen” eller går til hånde i det omfang, man kan.

Menstruation

Hvis pigerne pga. menstruation ikke ønsker at bade med de andre elever, giver hun blot læreren besked om dette, og får så lov at gå i bad lidt før de andre. Et af de bedste midler mod menstruationssmerter er idræt, ligesom det er særligt vigtigt at man kommer i bad når man har menstruation. Menstruation er derfor ikke gyldig fritagelsesgrund fra hverken timerne eller badet. Dette gælder dog ikke i svømning, hvor pigerne kan nøjes med at kigge på, når de har menstruation.

Fodvorter

Elever med fodvorter skal omgående i behandling hos lægen. Så længe fodvorterne stadig kan smitte, skal man medbringe badesandaler el. lign., så man ikke smitter de andre under badet. Fodvorter giver normalt ikke grund til fritagelse fra bad! Skriv venligst i Aula, hvis jeres barn døjer med fodvorter.

Mobiltelefoner

Af hensyn til privatlivets fred må der ikke medbringes mobiltelefoner til idrætstimerne eller i omklædningsrummene. Vælger man alligevel at have en mobiltelefon med i skole den dag man har idræt, skal denne på eget ansvar opbevares i skoletasken på skolen.

Smykker/ure

Smykker og øreringe tages af, eller der sættes tape på ørerne.
Ure tages af inden undervisningen, medmindre det er relevant for undervisningen at bruge ur.

Besked til hjemmet

Hvis en elev har glemt tøj eller lign. gentagne gange, vil hjemmet få besked om dette. Dette gælder også hvis man udebliver fra idrætstimerne uden besked fra hjemmet.

Revideret

Ovenstående er en sammenskrivning af to politikker og er revideret og vedtaget i fællesbestyrelsen den 18. september 2020.

Principper 

 • Ingen mellemtimer for eleverne.
 • Klasselæreren bør have sin klasse hver dag.
 • Sprogtimerne bør ikke ligge i forlængelse af hinanden.
 • Der skal være mulighed for parallellægning af fag/timer for at tilgodese teamsamarbejdet på tværs af klasser og fag.

Revideret

Revideret i fællesbestyrelsen den 29. oktober 2018.

Principper

 • Skolebodens udbud af varer er et supplement til madpakken. Skoleboden kan på udvalgte dage tilbyde frokost som erstatning for madpakken.
 • Skoleboden bør forhandle ernæringsrigtige mad- og drikkevarer.
 • Skoleboden bør være miljø- og ressourcebevidst både med hensyn til indkøb af varer og brug af emballage.
 • Det tilstræbes, at priserne holdes på et overkommeligt niveau.
 • Skoleboden drives af skolens 6. klasse, og overskuddet fra driften indgår i klassekassen til brug ved en aktivitet/klassetur i 6. og/eller 7. klasse. Dette aftales på et forældremøde.
 • Forældrene har ansvar for indkøb eller ”bag selv”, dette kræver at mindst én forældre har hygiejnebevis.
 • Eleverne har på skift ansvaret for at stå i boden. Planerne udarbejdes af eleverne, klasselæreren og forældrene i fællesskab.
 • Det tilstræbes, at boden er åben 2 frikvarterer hver dag fra 1. sept. til medio juni.
 • Bodens varesortiment bestemmes i et samarbejde mellem klasselærer, elever, forældre og skolelederen.
 • 6. klasse orienterer i et samarbejde med klasselæreren skolens forældrekreds om bodens varesortiment og priser via Aula.
 • Der føres regnskab over udgifter og indtægter hver dag, og én gang ugentlig laves en samlet opgørelse. Dette styres af et forældrebodudvalg.

Revideret

Vedtaget i skolebestyrelsen 5/5 2003
Revideret i skolebestyrelsen 11/1 2006
Revideret i skolebestyrelsen 6/10-2010
Revideret i skolebestyrelsen 7/10-2015
Revideret i fællesbestyrelsen 12/5 2021.

Klasseforældremøder

 • Der afholdes et klasseforældremøde hvert skoleår – det tilstræbes afholdt inden efterårsferien.
 • Dagsorden til klasseforældremøder udarbejdes af klasselærer og forældrerådet.

Klasseforældreråd

 • Skolebestyrelsen opfordrer til, at der dannes klasseforældreråd i alle klasser.
 • Klasseforældrerådene tilrettelægger klassearrangementer.
 • Klasseforældrerådene sørger for at der er forplejning (frugt/kaffe/kage) til forældremøderne.

Skole-hjem-samtaler

 • Der afholdes skole-hjem-samtaler i alle klasser 1 gang i efteråret på baggrund af Dialogprofilen.
 • Yderligere samtaler afholdes efter behov.
 • Eleverne deltager i samtalerne i det omfang kontaktlærerne vurderer, der er behov for det.

Kontakt mellem hjemmet og skolen

 • Meddelelser og informationer tilstræbes i videst muligt omfang at formidles via Aula.
 • Ved skriftlige henvendelser er svartiden max 2 hverdage iflg. Holstebro Kommunes retningslinjer.
 • Personalet kan kontaktes i kontorets åbningstid 7.00-15.00 man - tor og 7.00-14.00 fredag. Ved akut behov kontaktes skolelederen som vurderer behov for videre kontakt til læreren.
 • Der opfordres til direkte dialog ved individuelle bekymringer.

Åbent hus

 • Forældrene er altid velkomne på skolen.
 • Forældrene opfordres til at kontakte læreren forud for besøg.
 • Der afholdes åbent hus 5 dage i løbet af skoleåret, heraf første skoledag, jule-klippedag og en bedsteforældredag.

Andet

 • Der udpeges en kontaktperson blandt de forældrevalgte til hver klasse.
 • Der udarbejdes en oversigt over de forventede opgaver forældrerådet har i løbet af året.
 • Der deltager et skolebestyrelsesmedlem i klasseforældremøder.
 • Skolebestyrelsen informerer forældrene bl.a. gennem Aula.
 • Det tilstræbes, at der afholdes et årligt fælles arrangement for alle elever og forældre i pågældende klasse.

Indtjening til lejrskole

 • 6. klasse, forældre og klasselærer står i samarbejde for skolebod og lignende aktiviteter. Aktiviteterne har til formål at dække flest muligt af de udgifter klassen får i forbindelse med turen til Bornholm.
 • Såfremt en elev forlader klassen inden turen udbetales pengene ikke individuelt men forbliver i puljen.
 • Såfremt en elev vælger ikke at deltage på turen udbetales der ikke penge til eleven.
 • Såfremt klassen har valgt en individuel årlig indbetaling til turen, refunderes disse såfremt eleven forlader skolen inden turen, eller hvis man pga. sygdom, dødsfald i nærmeste familie eller lignende årsager ikke deltager.

Revideret

Revideret i skolebestyrelsen den 7/10-2015.
Revideret i skolebestyrelsen den 5/10-2021.