Mål- og indholdsbeskrivelse

For forenings-SFO

Her kan du læse mere om det indhold og retningslinjer vi skal følge for at overholde lovgivningen og Holstebro Kommunes principper.

0. - 4. klasse, samt førskole for 5-årige fra 1. maj.

Holstebro Kommunens Børne- og Ungepolitik (jf. servicelovens § 19, stk. 2.)

Læs Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Som Landsbyordning har vi nogle unikke muligheder for at børnene kan udvikle sig og udfordres gennem relationer på tværs af alder og dermed udvikler tryghed hos alle aldersgrupper, - og det sætter vores lokale målsætning fokus på, da vi ønsker den røde tråd i vores organisation. Målsætningen har gjort, at der foregår konkrete aktiviteter på
tværs af både børnehave, SFO og skole. Det betyder, at børnehave, SFO og skolen planlægger aktiviteter sammen, hvor børnene skal hjælpe hinanden og være sammen på tværs.

SFO’en skal bidrage til opfyldelse af Folkeskolens formål ved at fremme børns trivsel,
udvikling og læring.

De formelle rammer for vores børn i SFO’ens virke er:

 • Folkeskoleloven
 • Holstebro Kommunes overordnede sammenhængende børnepolitik 0-18 år

Fra lovgivningens side er følgende temaer fastlagt og skal indgå i mål og indholdsbeskrivelserne:

 • Samarbejde mellem SFO’ens pædagogiske indsats og skolens undervisning
 • Læring på mange måder
 • SFO’ens rolle i forhold til børn, der har brug for en særlig indsats
 • Koordinering af forældresamarbejde
 • Idræt, bevægelse og sundhed
 • Overgang fra dagtilbud til skole
 • Medinddragelse og medbestemmelse

Børn og unge politikkens overordnede temaer i Holstebro kommune

 • Tryg opvækst
 • Udviklende fællesskaber
 • Sammenhæng og helhed
 • Børn og unge har mange muligheder
 • Krop og bevægelse
 • Kunst og kultur

For SFO’erne i Holstebro Kommune er det værdifuldt at skabe rammer for en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer.

I Holstebro Kommune er der valgt at formulere en overordnet beskrivelse, der giver mulighed for lokal udmøntning på den enkelte skole/SFO gennem skolebestyrelsens principper. I vores landsbyordning har vi en fællesbestyrelse, hvor vi i samarbejde med forældre- og medarbejderrepræsentanter drøfter det pædagogiske arbejde og de fælles
principper.

Til vores fællesbestyrelses møder er der en fast dagsorden som skaber fokus på sammenhængen mellem dagtilbudsområdet, skolens undervisningsdel og SFO’ens virke.

Det, at vi er en Landsbyordning gør, at skole, dagtilbud og SFO har fælles ledelse og vi har derfor et naturligt tæt samarbejde, samt fællesbestyrelse og fælles L-MED.
Vi er ét hus, vi snakker jævnligt sammen og afholder fælles personalemøder. Vi er hele tiden i tæt dialog omkring de udfordringer og udviklingsmuligheder, vi ser i hverdagen, så vi kan sætte samlet ind.
Både skole og SFO bruger Aula og informerer hinanden om eventuelle udfordringer, aftaler eller andet.
På skolen og i SFO’en arbejder man med en anerkendende tilgang i dagligdagen gennem PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil).
Både personalet i skolen og i SFO’en følger op på hinandens pædagogiske tilgange, og konsekvenser, desuden sparrer man og bakker hinanden op.

Vi har også fokus på at fortælle ”de positive historie”, som bygger på det børne mestre i samværet med hinanden i børnefællesskabet. Vi fortæller de positive oplevelser om vores børn til hinanden i hverdagen, på vores personalemøder og ikke mindst til jer forældre. Vores fortællinger er vigtige i arbejdet med kerneopgaven. De giver os alle et nuanceret og tydeligt billede af, hvad der optager det enkelte barn og børnefællesskabet lige nu.

Vi forsøger at have en tæt og åben dialog med forældrene. Både ved aflevering og afhentning, men også skriftligt og telefonisk. Vi er meget opmærksomme på at informere forældrene så tidligt som muligt, hvis vi oplever udfordringer og vi arbejder på at have en åben dialog med alle forældre.

Vi samarbejder desuden tværfagligt med vores distrikts fagpersonale:

 • Talehørekonsulent
 • Skole-dagtilbuds socialrådgiver
 • Ergoterapeut
 • Sundhedsplejersken
 • Inklusionsvejler
 • Psykolog
 • Ressource pædagoger

I nogle sager samarbejder vi med andre interne og eksterne samarbejdspartner i og uden for kommunen.

På skolen er der søgt om brug af §16b og skoledagen er dermed forkortet, således at SFO-personalet deltager i den almindelig skoledag, sammen med skolens lærere. Det betyder at den understøttende undervisning og den faglige fordybelse er del af den almindelige skoledag. Det betyder også mere tid og mere kvalitet i vores fritidstilbud.

Børn med fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder skal så vidt muligt kunne inkluderes på måder, der giver dem oplevelsen af at være en ligeværdig del af det sociale og kulturelle fællesskab.

I SFO’en er det pædagogiske personale meget opmærksom på at involvere og aktivere disse børn. De mål, der gælder for andre børn, skal også være gældende for børn med særlige behov, men det kræver i visse tilfælde andre måder at arbejde på og at man tænker i helheder omkring det enkelte barn, eventuelt med særlige støtteforanstaltninger.
Vi vægter et tæt tværfagligt samarbejde i hele vores personalegruppe, samt med vores forældre, når det gælder samarbejdet med vores børn.

Børn med særlige forudsætninger kræver ligeledes en opmærksomhed, således at de oplever og udfordres i varierende aktiviteter, samt er en del af et socialt fællesskab.

SFO’ens pædagogiske personale vægter et tæt samarbejde med relevante lærer og børnehavens pædagogiske personale.
Der er en udbredt forståelse af vigtigheden af en tæt dialog og et godt samarbejde med forældrene omkring vores børn. I vores fritidsaktiviteter tages der udgangspunkt i det enkelte barns behov og lyst for at kunne vurdere hvilke andre børn, der kan kobles på.
På personalemøder tages ”fokus-børn” op, så vi sammen vurderer og evaluerer børn der, f.eks. i en periode, har behov for særlig opmærksomhed.
Der anvendes, den såkaldte, FAST-model til løsning af udfordringer og en efterfølgende handleplan.
Vi ønsker, at alle vores børn oplever at blive set, hørt og får succesoplevelser. Vores SFO giver børnene et lege-”frirum” og tager individuelle hensyn.

Vores målsætning for fremtiden er, at en pædagog med AKT-kompetencer er koblet på skolens AKT team og ressourceteam.

Overordnede er det vigtigt for os, at alle aktiviteter i SFO’en tilrettelægges ud fra og med hensyntagen til de aktuelle børns forudsætninger og behov, således at flest mulige får relevante tilbud i deres nærmiljø. Der arbejdes i pædagogisk praksis især med begrebet rummelighed i forhold til børn, som i kortere eller længere tid har brug for
individuel støtte og en særlig indsats.

 • At børnenes kreativitet stimuleres ved, at de får mulighed for at forfølge og udføre deres egne ideer og planer.
 • At børnene øver sig i at mestre forskellige udtryksformer ved, at de får mulighed for at eksperimentere med forskellige medier og materialer.
 • At børnene får erfaring med forskellige former for fysisk udfoldelse og mulighed for deltagelse i idræt og andre former for planlagte bevægelsesaktiviteter.
 • At børnene får lyst til at leve sundt og bevæge sig via inspiration fra voksne rollemodeller og omgivelser, der indbyder til fysisk aktivitet.

I samarbejde med idrætsforeningen Nr. Felding GIF og DGI er vi den eneste SFO som selv uddanner vores DGI ungleder og har det som en del af vores fritidstilbud.

Børn og unge har mange muligheder (Personlighedsudvikling og sociale kompetencer)

 • At børnenes selvværdsfølelse styrkes ved, at de får mulighed for samvær med anerkendende voksne og at børnene oplever medbestemmelse i hverdagen.
 • At børnenes tillid til egen formåen vokser ved, at de får mulighed for passende udfordringer, indenfor deres nærmeste udviklingszone.
 • At børnene tilegner sig sociale spilleregler og ansvarlighed ved, at de får mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber med andre børn og voksne.
 • At børnenes sociale kompetencer udvikles ved, at de får mulighed for at lege eller gennemføre projekter alene eller sammen med deres kammerater.
 • Der afholdes børnemøder ca. hver anden måned.

De kommende førskolebørn i børnehaven, bliver langsomt sluset ind i SFO livet.
Vi har et tværfagligt samarbejde mellem det pædagogiske personale.
I perioden fra medio januar til ultimo maj, fungerer en pædagog, som er ansat i børnehaven om formiddagen og i SFO’en om eftermiddagen, som primær kontaktpædagog for alle vores kommende førskolebørn. I samarbejde med den ansvarlige pædagog for SFO1 udarbejder de målrettede aktiviteter så børnene får den rette støtte i de færdigheder og kompetencer, som børnene skal kunne for at begå sig som kommende skoleelev. Der udarbejdes en skole-parathedstest på alle ældste børn, så det pædagogiske personale i samarbejde med forældrene kan støtte børnene. Der bliver ligeledes lavet overgangsvurderinger i Hjernen og Hjertet. De pædagogiske aktiviteter er fx. samarbejdsopgaver, skoleopgaver, lære at gå i bad efter idræt o. lign. Der er et forsat fokus på DUÅ og PALS, samt ”fri for mobberi”-koncepterne i denne overgangsperiode og i førskoletiden.

Alle kommende førskoleforældre og børn inviteres op på skolen engang i april i tidsrummet 17.00-19.00, hvor personalet og ledelsen fortæller om SFO’en og skolen.
Primær-pædagogen følger med førskolebørnene til maj og vil forsat være den primære voksne i børnenes hverdag om formiddagen i SFO’en indtil sommerferien. Om eftermiddagen har førskolebørnene mulighed for, at lære det øvrige pædagogiske personale at kende, ydermere de øvrige børn i SFO’en.

Overgang fra SFO’en til Klubben(SFO2) Når førskolegruppens starter til maj så flytter alle vores anden klasse børn op i klubben.

Vi oplever en stor tilfredshed blandt vores forældre, at denne struktur i overgangen giver tryghed og sikrer en god overlevering til personalet i SFO’en og vores børnehaveklasselærer.

Vi tror på, at vores tidlige indsats og relations dannelse i vores overgang er med til at sikre, at der er taget hånd om især de yngste børn med særlige behov.

Mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden den 1. august.