Fællesbestyrelsesmøde april 2021

Referat fra den 8. april 2021 kl. 19-21.00.
Afbud: Lenette, Kate, Birgitte, Julie, 
”Brød”: Lenette
Ordstyrer: Dorthe
Referent: Karin

Meddelelser / Sager til efterretning

 • Hjemmeside, billeder af personale samt praktisk info elevtal mm.
 • Besked fra Lenette: Hun har hørt, at der åbner en privat dagplejer tæt på Nr. Felding, ude på landet ved hundeskoven på Skjernvej. Det er vist lige på kommune grænsen. Hun åbner til august.
 • Vi har fået startet 5. og 6. klasse op i denne uge, i næste uge skal 6. klasse hjem til virtuel undervisning, og 7. klasse kommer til fysisk undervisning og så fremdeles.
 • I 5. klasse har vi 10 børn i skole fysisk og 7 børn til nødundervisning på skolen de modsatte uger. Så af hensyn til de sidste 3 børns trivsel, hele klassens klassefællesskab og det samlede faglig niveau af undervisningen for alle børn i klassen, har vi tilbudt de tre børn at komme skole fremadrettet "som vi plejer".
  Jeg har clearet dette med Skolechefen, da det efter min vurdering ikke er hensigtsmæssigt for nogen børn/klasser, at man har tre tilbage der hjemme hver anden uge.
 • Jeg har ansøgt Chris McDonald/ Kompan fonden om midler til at sætte det nye klatretårn elevrådet har købt op. Der er udgifter for 40.000-50.000 kr. for opsætning, udgravning og sand mm. Det håber jeg at få svar på her i april, så vi kan sætte det op i maj. Uanset om vi får midlerne eller ej, kommer det op i maj.
 • Vi bruger ca. 30.000 kr. på at sætte ”solfilm” op i vinduerne på mellemtrinsgangen her i foråret, da vi ellers alt for mange dage må have mørklægningsgardinerne oppe, for at kunne kigge på tavlen og for at temperaturen ikke bliver helt ulideligt i vores ældste klasser. Og det skaber ikke et godt arbejdsmiljø for eleverne at sidde i en klassen helt uden dagslys. Så det håber, vi gør noget godt for vores klasserum.
 • De ekstra midler der blev givet fra regeringen til at understøtte børns trivsel i tilbagevending til skole efter corona, har vi nu fået på en særskilt konto. Vi får 12.000 kr., samt får elevrådet 2000 kr. Disse midler skal bruges inden sommerferien. Jeg vil primært bruge dem til at hente ekstra personalehænder ind til vores 0. klasse nogen timer om dagen. Vi har allerede i vores egen budget fundet ekstra personaletimer de sidste par måneder i opstarten af resten af vores klasser.
 • Jeg bruger lige nu meget tid på fagfordeling og opgavefordelingen til næste år. Jeg regner med at melde nye klasselærer og matematiklærere ud til forældrene i næste uge.
 • Der er nu underskreven en lokal arbejdstidsaftale med vestjysk lærerforening, som skal kobles op på den nationale arbejdstidsaftale. Dette bliver et stort stykke arbejde de næste par måneder, at få skrevet og beskrevet, og være i dialog med lærerne om.

Fælles feriepasningsændringer

Børne- og familieudvalget besluttede at de tre dag op til påske var på egen enheder efter flere bestyrelseshenvendelser. Vi havde en familie der havde behov for pasning og personalet blev varslet. Ligeledes har Børne- og Familieudvalget besluttet at suspendere den fælles feriepasning i dagtilbud og skoler i uge 28, 29 og 30 i 2021.
Derfor arbejdes der på højtryk for at få det fulde overblik og de børn der skal passes. 
Pt. er der 6 børnehavebørn og 1 fra SFO’en der skal passes. Der kommer nye børn inden sommerferien, som endnu ikke har indmeldt ferie. 
Der er lavet en rulleplan i forhold til personaledækning fremadrettet i børnehaven, hvilket vi ikke før har haft brug for. 
Vi vil forsat holde ved at passe vores børn i børnehaven, da vi er en enhed.

Kvalitetssamtale opfølgningsmøde

27 april 14-15:00 hvor der skal redegøres for hvor lang vi er med vores målsætningspunkter fra tilsynssamtalen.

Fri For Mobberi

Hele det pædagogiske personale i børnehaven, SFO og børnehaveklasselærer Heidi, deltager i grundkursus i Fri For Mobberi som vi har fået lavet til et webinar om aften, så dette ikke går ud over vores børnetider. Formålet er at få den røde tråd pædagogiske og vi har ikke følt at Zippy Venner har kørt for os, som vi ønskede.

De grønne Spirer

Vi er gået forrest for at afholde Intern kursus for alle landsbyordninger der har De grønne Spirer flag. Formålet er at styrke vores tværfaglige netværk i de otte landsbyordninger som har det som grundsten at arbejde med Naturfaglige aktiviteter.

Børnehaven på tur

Vi har lige nu nogle børn som har gode ideer når vi er på tur. Det betyder, at de godt kan forlade børnehaven eller på fælles tur i skoven og gå hjem til eget hjem. Det er naturligt at børn i den aldre prøver grænser af, eller bliver optaget af deres egne ideer og planer. Vi kontakter og skriver til de forældre hvis deres børn er gået fra flokken. Personalemæssigt er vi lige nu ved at udtænke om vi kan gøre noget andet i vores praksis, så dette ikke sker.

Børnetal børnehaven d.d.

marts: 39
april: 40
maj: 30
juni: 31
juli: 36
august: 38
sept.: 38
okt.: 39

SFO

Velkommen til Christian i SFO1 som vi har ansat indtil sommerferien.

Førskolegruppen

Vi holder fast i forældremødet den 22 april, men uden børn grundet retningslinjer. 
Else har her efter påske fået timer hver tirsdag fra 9-12.20 sammen med Vibeke og gruppen så de får den bedste overgang.

Første Maj

Alle 2 klasser starter i klubben så der er plads til de kommende førskolebørn. 
Grønne Spirer og legepladsen: Vi arbejder på at få et område med vildt og så er der indkøbt bålstativ til Klubben så området også er mere inspirerende.

Legepladsen Generelt

Det legetårn som alle børnene har været med til at stemme på kommer her slutning af april. Pt. skal den placeres ved området i SFO1.

Vores klatrenet er ved at gå til. det vil koste omkring 70.000 for et nyt. Det bliver der desværre ikke råd til pt.

Børnetallet er faldende, men det er normalt i forhold til årstiden desværre. Personalet gør alt hvad de kan, for at lave gode aktiviteter for og med børnene.

Marts: 56 børn
April: 52 børn
Maj: 51 børn/62 børn
August: alle 4 klasser holder i alt 9 børn.

Spørgsmål: hvor ligger den med mulighed for SFO til 5. klasser.

 • Vi har en praktikant lige nu, som skulle have gået i 10 klasse, han må blive til han bliver 18 år.
 • Har haft ambulance på besøg, da Kvikassistenten fik et epileptisk anfald på legepladsen.
 • Arbejder forsat i aldersopdelte grupper, det fungere forsat. Savner at komme tilbage til basisgrupper, for at komme tættere på dem man er kontaktpædagog for.
 • Udfordret i at de små nye ikke kender børnehave, da de ikke må komme der med dagplejeren.
 • Taget godt i mod Christian, det fungere godt.
 • Nikolaj og Else opretter aktivitetsplanen inde på Meebook.
 • Grønne spirer, har lavet insekthoteller, laver bål en til to gange om ugen.
 • Vi går i spejderhytten om torsdagen.
 • I næste uge får vi to pæd. Assistentelever.
 • I næste uge får vi sommerfugle til udrugning.

Sager til behandling

SAGSFREMSTILLING

Der er lavet en beskrivelse af kommunens kapacitet på B&U området, den kunne lige være spændende at snakke igennem i forhold til vores område.

Herunder opsamling på snakken om vuggestue. (kort opsamling, resten af punktet tages næste gang.).

Mads har talt med Leif. Vi må ikke selv bede om et tilbud på at lave en udregning på klargøring til vuggestue.
Leif har fået det med på B&U udvalgsmøde, det er på det lukkede punkt, så vi afventer at høre mere.

BILAG

Vedhæftet

INDSTILLING

Til drøftelse

SAGSFREMSTILLING

Tjek for fejl, fx SFH hedder SFO.
Godt med mere ledelsesrum på mellemlederniveau. Bekymring for lønaftalerne.
Godt med styrelsesvedtægter 
Vigtigt forsat at kunne tilpasse den enkelte institution, men rammen er sat.
(mere se høringssvar)

BILAG

Vedhæftet 

INDSTILLING

Til drøftelse og vedtagelse

SAGSFREMSTILLING

Fint at få blandet børnene i højere grad, men stor bekymring for at børnene ikke kommer i institution overhovedet.
Hvem må gå i skjoldgården. Hvem træffer de beslutninger?
De udsatte familie bliver ekstra udsatte, alt efter hvem der bliver valgt. Det kan skabe konflikter i det lokal samfund der findes i trekanten.
Børnenes fælleskab i deres lokalsamfund.
Personalets faglighed kan gå tabt, kompetencerne kan gå tabt, når personale skal spredes ud på mange institutioner.
At tage godt i mod familierne og forståelse af at tage godt i mod andre kulturer.
Vi ser de 30% som en meget stor udfordring.
Vi tror på at vi også øger integrationen ved at skabe trygge rammer til hele familien.
(mere se høringssvar)

BILAG

Vedhæftet

INDSTILLING

Til drøftelse og vedtagelse

SAGSFREMSTILLING

Bekymring for at der sætte tal på børn, at man kommer til at kigge for meget på bundlinjen når man vurdere hvad det enkelte barn har behov for. 
Det kan måske være en fordel på de større institutioner, kan man rumme dem i lokale grupper.
(mere se høringssvar)

BILAG

Vedhæftet 

INDSTILLING

Til drøftelse og vedtagelse.

SAGSFREMSTILLING

Hvordan griber vi valg til Fællesbestyrelsen an i år.
Karin sender et overblik over hvem der er på valg ud.

Der laves tre opslag på Facebook fra de tre bestyrelsesmedlemmer, der endnu ikke er præsenteret, som reklame for valget.
Evt. et lille skriv hvis der er valgkamp.
Selve valget lavet digitalt.

BILAG
INDSTILLING

Til drøftelse

 • Brev fra skolebestyrelsen i Vinderup til Børne- og familieudvalget omkring budgetter og midler til legepladser og udeområder.
 • Det bakker vi op om.
 • Else: Bekymring for at flytte 7. klasserne ind på overbygningsskolerne. Så tag fat i jeres lokal politikkere.
 • Artikel på DGI's side.
 • De styrkede lærerplaner
 • Fælles aktivitet/ tradition med både bestyrelse og personale planlægges til marts – Emnet vil være samordnet undervisning.
 • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud, og derefter revides sammen.
 • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen?