Fællesbestyrelsesmøde februar 2020

Referat fra den 25. februar 2020 kl. 19.00 - 21.00.
Afbud: Else, Birgitte, Lise
Brød og ordstyrer: Maj-Britt

Meddelelser / Sager til efterretning

 • Nordea-fonden søger igen på lokale projekter med fokus på 0-6 år. Fokus på fællesskaber i mindre bysamfund. Rikke og Betina vil prøve at kigge på om det kunne tænkes ind i samarbejdet med dagplejerne og børnehaven.
 • Vi har holdt elevrådsfest, det gav ca. 1500 kr. i overskud.
 • Vi arbejder på at få solgt nogle trøjer med vores logo. T-shirt til 100 kr. Hoodie til 200 kr. Begge dele kan man få navn på for 50 kr. Bestilling og afprøvning til skolefesten.
 • Økonomien er nu på plads, og vi kigger ind i hvad der giver mening og er mulighed for at lave af mindre investeringer og reparationer.
 • Vi har slået en stilling op på 30 timer fordelt på Troldhøj og SFO indtil jul i første omgang.
 • Skolefesten bliver alligevel afholde på skolen efter skuespillet i hallen. Vi kan ikke helt være der med to diskoteker, boder og borde. Samtidig med at der er en ekstra udgift forbundet med at leje lokaler nu. 
 • Der er kommet nye vejledende timetal for tysk, billedkunst og historie. Samt mindre ændringer i på hvilke klassetrin man har UUV mm.
 • Vi går så småt i gang med fagfordelingen. Vi starter altid med at få kommende klasselærere på plads og derefter faglærerne.
 • Vi har fået nogle nye hjælpemidler til at lave budgetopfølgninger og afviklingsplaner med fra forvaltningen, og der vil fremadrettet blive stillet meget højere krav til vores budgetopfølgninger. For os betyder dette ikke noget særligt, vi bruger i forvejen meget tid på den månedlige opfølgning og dokumentation. 
 • Jeg har været i kontakt med forvaltning i forhold til buskørsel for elever der bor så tæt på at de ikke har ”ret” til bustransport. De må meget gerne komme med på bussen, hvis de stå på bussens rute. Dette skal bare meldes ind via mig til Lena Husted, så chaufføren er opmærksom på, at der er en ny, der skal med bussen. Men det kan ikke lades sig gøre, at bussen ændre på ruten. Ruten bliver fra skoleåret lagt efter de børn, der bor så langt væk, at de har ret til skolebus.
 • Vi skal have taget stilling til de nationale test i hvilket omfang, vi ønsker at gennemføre dem i år? Lærerne anbefaler at vi i det kommende år gennemfører dem på 6. og 7. årgang. Men vi afventer en udmelding både fra UVM og kommunalt set. Tilbagemelding på de øvrige test, når nu man ikke får en på 
 • Vi fik tildelt 22.000 kr. fra Nordea fonden til at udvide legepladsen i børnehaven. Jeg har med vilje ikke meldt en hel masse ud, da jeg ville være sikker på, at vi også havde midler til at gennemføre projektet. Det kan vi nu se, at vi har i vores økonomi, derfor forventer vi at sætte projektet i gang efter 1. maj, når der er færre børn i børnehaven, så det forstyrrer dem mindst muligt. Så er planen, at det nye hegn og de nye kvadratmeter er på plads til arbejdsdagen, så vi der kan få gjort noget ved alt den nye plads.
 • Vi overvejer at deltage i et kreativt kort projekt, hvor eleverne tegner deres egne kort, som vi får trykt og de derefter kan sælge og vi får en del af overskuddet. Det kunne give mellem 5000-10.000 kr., som elevrådet kunne være med til at bestemme, hvad skulle gå til. Vi vil ikke have penge ude at hænge.

BØRNEHAVEN

 • I forhold til de pædagogiske styrkede læreplaner så er vi i mål med det pædagogiske grundlag.  Beskrivelserne af de seks læreplanstemaer er vi færdige med.
 • Nr. Felding er i et tværfagligt netværk med Nova, BUM og Naur/Sir hvor de faglige fyrtårne besøger de forskellige inst. Formålet er at observerer og give sparring til hinandens praksis. f.eks. det pædagogiske læringsmiljø og børneperspektivet. Det kan være en sparring på fordele og ulemper ved en nuværende struktur. Else fra børnehaven er med til denne del sammen med Rikke.
 • I samarbejde med dagplejerne og dagplejekonsulenten har vi udarbejdet en forældrefolder vedr. vores tværfaglige samarbejde. Dagplejekonsulenten og Rikke er i gang med at få aftalt en ny samarbejdsaftale samt en forældre folder vedr. overgangen fra dagplejen til børnehaven. Denne folder er stadig under udarbejdelse og personalet fra dagplejen og børnehaven skal have mulighed for at komme med input.
 • Børnetal: februar: 39, Marts: 37, April: 38, Maj 29 børn, Juni til november 32 børn. 
 • Personalemæssigt, så kigges der ind i en arbejdsplan med ekstra timer og en plan for uge 18 til 27 hvor Birgitte har førskolen på skolen.
 • Hegn og løbebane: Der er sendt en mail ud til alle forældre, hvor at hører om der er nogle der sammen med Rikke ville være med i en arbejdsgruppe som kunne komme med ideer til hvordan det evt. kunne se ud. Der er desværre ikke kommet respons fra nogle på denne mail. Måske en fra bestyrelsen ville være med? Tanken er at vi også sammen med personalet og børnene skal lave en afstemning om hvordan det kunne se ud, og hvad der kunne lade sig gøre i forhold til buget og ønsker. 

SFO

 • Børnetal: februar: 60, marts 59 børn. Maj, 68, og fra august: 55. fra august og frem kan jeg ikke se hvor mange førskolebørn som vælger at gå i SFO. Når dette tal fremgår, tages dette med til bestyrelsen. 
 • Else S fra SFO’en er hver mandag formiddag, sammen med ældste gruppen og Birgitte i børnehaven. Vi er glade for at børnene har mulighed for at skabe denne tidlige relation til deres kommende primær voksen i SFO’en. 
 • Ledelsesmæssigt arbejder Rikke stadig på at SFO’en kan få lov til at afprøve nogle funktioner i Rambøll ”Hjerne&Hjertet”. Ønsket er at det pædagogiske personale får mulighed for at arbejde med de pædagogiske læreplaner samt dialogprofiler som forældrene i forvejen har kendskab til fra børnehavetiden.
 • Der arbejdes på at lave en ny plan med Unglederne.
 • Else vil overtage Ridning et par gange.
 • Vi arbejder meget med PALS i SFO regi. Men det er svært med kortene i fritidsdelen. Derfor fokuseres der på nogle andre ting i PALS, særligt med fokus på børnefællesskaber. Mange turer ud af huset.
 • Rigtig hyggelig fastelavnsfest.
 • Teamet kører rigtigt godt.

Sager til behandling

SAGSFREMSTILLING

Vi har nu modtaget budgettet for børnehaven og SFO'en. Så disse er skrevet ind i nedestående fra sidste møde.

Økonomi:
Referat fra sidste møde

Resultat 2019
2018 2019

Skole -206.648 kr.
Forsinket refusioner for ca. 100.000 kr.
-106.648 kr. -181.294 kr.
Forsinket refusioner for 
113.400 kr.
-67.894

SFO
-668 kr. +24.323 kr.
Forsinket uddannelsesrefusion ca. 80.000 kr.
Samt betaling af en regning på
-21.000 kr.
+83.323 kr.

Børnehave
-318.193 kr. -237.088 kr.

Med tilrettelser:
Forventet regnskab 2020
Tildeling Forventet forbrug Resultat 2020
Skole 7.211.000 kr.
-67.894 kr.
7.063.932 kr.
Heri indregnet en buffer på 100.000 kr.
Behov for ekstra løntimer fra august.
Udgifter til barsel flyttes til 2021.
Endnu ikke indregnet fraflytning af elever.
+79.174 kr.

SFO 1.198.000 kr.
+20.000 kr.
Usikkerhed på VIP afregningen samt lønudgift på ny personale
+46.464 kr.

Børnehave 2.204.000 kr.
-218.000 kr.
Usikkerhed på lønudgift på ny personale.
-96.751 kr.
Dette tal forventer jeg at blive en smule større underskud, da vi ikke behøver at betale så meget af. Så vi vil under alle omstændigheder have tastet en buffer ind i vores budget.
Ønske om at overskuddet bruges på flere lærertimer, så der er mindre samlæsning.

INDSTILLING

Til orientering

SAGSFREMSTILLING

Er kommet på dagsordenen efterfølgende. Vi har ikke nogen særlige kommentarer til høringssvaret. Det giver rigtig god mening at den enkelte enhed er repræsenteret i bestyrelserne, på samme måde som vi er i landsbyordningerne.

BILAG

Se bilag

INDSTILLING

Til orientering og vedtagelse

Udsættes til næste gang.

SAGSFREMSTILLING

BILAG

Se bilag

INDSTILLING

Til orientering og vedtagelse.

SAGSFREMSTILLING

Emne omkring det lave børnetal, og hvordan vi forsat laver en god indskoling, skal vi kigge til en samordnet indskoling eller andet? Vi kaster emnet op i luften.

Udgangspunktet til det kommende år og forventeligt også året efter er at vi kan skrue samlæsningsgraden en smule ned, derfor er snakken her, noget vi skal kigge på for at højne kvaliteten og måske skabe andre rutiner da klassestørrelserne de næste år vil ligge mellem 10 og 15 børn per klasse.

Tilbagemeldinger fra lærerne:

 • Overvejelser omkring at fx Carl og Karsten laver samordnet indskoling i matematik med kommende 1., 2. og 3. klasse, så kan eleverne i perioder niveaudeles alt efter indholdet af undervisningen, man kan dele drenge piger, man kan arbejder i værksteder osv.
 • Overvejelser over at parallel-lægge mange flere timer særligt i indskolingen, for i perioder at samarbejder mere på tværs af årgange.
 • Ønske om at 0. klasse forsat kører som klasse for sig, da læringskurven er så stejl det først år både fagligt og skolerutinemæssigt.

Forældresnak:

 • Problematisk at samlæse i primærfagene, men gerne i de andre kreative fag.
 • Det har ikke fungeret, særligt i 0. klasse og 1. klasse i år har været svært. 
 • Kan man køre de kreative fag sammen, som tre klasser.
 • Hvis lærerne i matematik prøver det af, fordi de gerne vil.
 • Spændende at prøve en aften sammen med lærerne, så man er sammen med dem om noget.
 • Kan man se om en samordnet matematik undervisning kunne gøre de dygtigere bedre og kan man gøre de svage dårligere.
 • Bekymringen for forældresamarbejdet omkring niveaudeling. 

INDSTILLING

Til diskussion

Møde sammen med borgerforeningen, er ikke kommet længere, men vi er på vej.

Ikke i dag.

 • Forenings-SFO
 • Opsamling på politikker på hjemmesiden. Næste: Principper for betaling.
 • Ordensregler og værdisæt, og revidering af vores mobbepolitik.